Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vuokraus, tilaelementtirakennus, Mikkolankuja 6 E, Solakallion peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004464
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 9.4.2021, § 21 Vuokraus, tilaelementtirakennus, Mikkolankuja 6 E, Solakallion peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 9.4.2021, § 21 niin, että Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle, Solakallion peruskoululle vuokrattu tilaelementtirakennus (paviljonki) osoitteessa Mikkolankuja 6 E väliaikainen lisätila (korvaava tila) huoneistoalaltaan 1750 m² arvonlisäveroton vuokra on 53,81 euroa/m2/kk eli 94 175 euroa/kk, josta tilavuokra on 34,74 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk ja Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk. Vuokra sisältää perustamiskustannuksia 9,89 euroa/m²/kk sekä laskuttamatta jäänyttä vuokraa ajalta 1.12.2019-31.12.2020 5,79 euroa/m²/kk. Lisävuokrat eli perustamiskustannukset ja laskuttamatta jäänyt vuokra on jaettu 10 vuodelle.

Samalla yksikön päällikkö päätti päättää vanhan sopimuksen 211022535 30.11.2019 ja hyvittää Kasvatuksen ja koulutuksen jo maksaman vuokran ajalta 1.12.2019-31.12.2020 yhteensä 317 964,79 €.

Muilta osin yksikön päällikön päätös 9.4.2021, § 21 säilyy entisellään.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmassa päätöksessä 9.4.2021 § 21 virheellisesti mainittu kokonaisvuokra sekä päättämättä jäänyt vanha sopimus 211022535 sekä siihen liittyvät hyvitykset ajalle 1.12.2019-31.12.2020.

Päätös tullut nähtäväksi 29.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö