Vuokraus, tilaelementtirakennus, Mikkolankuja 6 E, Solakallion peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004464
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Vuokraus, tilaelementtirakennus, Mikkolankuja 6 E, Solakallion peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Mikkolankuja 6 E sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) Solakallion peruskoululle väliaikaiseksi lisätilaksi (korvaava tila) huoneistoalaltaan 1750 m² suuruisen tilan siten, että arvonlisäveroton vuokra on 53,81 euroa/kk eli 94 175 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 34,74 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk ja Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk. Vuokra sisältää perustamiskustannuksia 9,89 euroa/m²/kk sekä laskuttamatta jäänyttä vuokraa ajalta 1.12.2019-31.12.2020 5,79 euroa/m²/kk. Lisävuokrat eli perustamiskustannukset ja laskuttamatta jäänyt vuokra on jaettu 10 vuodelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Kaupunkiympäristötoimialan välisessä vuokrasopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se alkaa 1.1.2021. Irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokrien maksuajan (30.11.2029) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Paviljongin vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa. Rakennuslupa tontilla on tällä hetkellä voimassa viisi (5) vuotta ajalla 10.10.2019-10.10.2024.

Päätöksen perustelut

Solakallion koulun rakennus on kuntotutkimusten perusteella todettu niin huonokuntoiseksi, että oppilaille ja koulun henkilökunnalle on tarvittu väliaikainen tilaratkaisu korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen asti. Huonokuntoinen rakennus puretaan ja uudisrakennus rakennetaan nykyisen koulun paikalle.

Itä-Pakilassa sijaitseva Solakallion koulu on pidennetyn oppivelvollisuuden erityiskoulu kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille ja nuorille. Koulussa on 54 oppilasta perusopetuksen vuosiluokilla 1−9 ja sen oppilaaksi ottoaluetta on koko kaupunki. Koulussa työskentelee 110 aikuista.

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö