Lausuntopyyntö, aravarajoituksista vapauttaminen, As. Oy Merirastilantie 2, Avara Amplus Oy

HEL 2021-004516
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 89
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Avara Amplus Oy:n As. Oy Merirastilantie 2 hakemuksesta aravarajoitusasiassa

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Avara Amplus Oy:n Merirastilantie 2 hakemusta aravarajoituksista vapauttamiseksi.

Päätöksen perustelut

Avara Amplus Oy on jättänyt hakemuksen aravarajoituksista vapauttamiseksi kaikille kuudelle omistamalleen asunnolle As. Oy Merirastilantie 2 -nimisessä yhtiössä ja pyytänyt asiaan kaupungin puoltoa. Vapautettavaksi pyydetyt asunnot ovat yhtiössä huoneistot A6, B18, B22, C30, D40 ja H65. Vastaavat osakkeet ovat 696-825, 2461-2591, 3052-3184, 4236-4368, 5792-5905 ja 9406-9534. Yhtiössä on yhteensä 68 asuntoa. Kohde on Vuosaaressa vuokratontilla osoitteessa Meri-Rastilantie 17 ja valmistunut vuonna 1992. Alkuperäinen rajoitusaika päättyy v. 2037.

Avara Amplus Oy:n kaupungille toimittaman hakemuksen mukaan asunnot myytäisiin vapauttamisen jälkeen omistusasunnoiksi. Vuokralaisen asema turvattaisiin. Asuntojen vuokralaisia ei irtisanottaisi, vaan vuokrasopimukset jatkuisivat nykyisin ehdoin. Asuntoja tarjottaisiin ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille ostettavaksi. Mikäli vuokralainen ei lunastaisi asuntoa itselleen, voisi hän jatkaa asunnossa vuokralaisena.

Hakijan mukaan asuntojen vapauttaminen ei vaikuttaisi alueen vuokra-asuntotarjontaan ja alueen kohtuuhintaiseen asuntomarkkinaan vaikutus voisi olla jopa positiivinen. Kohde on hitas-rajoitusten piirissä ja asuntojen myyntihintojen hakija arvioi olevan selkeästi hitas-maksimihintojen alapuolella. Asuntojen myymisestä saadut varat käytettäisiin Avara Amplus Oy:n rajoitusten alaisten kohteiden korjauskustannuksiin.

Avara Amplus Oy:n tuomat näkökohdat huomioon ottaen Merirastilantie 2:ssa sijaitsevan kuuden asunnon aravarajoituksista vapauttaminen on aiheellinen ja hakemus tulisi hyväksyä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kuitunen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Lausuntopyyntö 27.8.2021_Ahjo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.