Vuokraus, tilavuokra, Päiväkoti Maunula, Metsäpurontie 29, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004886
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Vuokraus, tilat, Päiväkoti Maunula, Metsäpurontie 29, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti uusia aiemmin päättyneen vuokrasopimuksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkieliselle varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle päiväkoti Maunulalle osoitteesta Metsäpurontie 29. Liiketila 2 on kooltaan 179,0 htm².

Metsäpurontie 29, tilan kokonaisvuokra on 2 263 euroa/kk. Tilavuokra on 10,74 euroa/ m²/kk ja ylläpitovuokra 1,40 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk, yhteensä 12,64 euroa/ m²/kk, 2 263 euroa/kk, 27 155 euroa/v.

Vuokrasopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi molemmin puolin 6 kk:n irtisanomisajoin. Vuokranmaksu alkaa 1.1.2021.

Vuokrauksessa noudatetaan Helsingin kaupungin asuntojen (HeKa) päiväkotien vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Metsäpurontie 29 tilassa tehtiin remonttia 2019 alussa ja sen jälkeen tila on siirtynyt takaisin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön elokuussa 2019. Tilassa toimii LPK Maunulan esikoululaiset.

Päiväkoti Maunulan käyttöön tulevan tilan tilavuokran, ylläpidon ja hallintokulun sisältävä kokonaisvuokra on 2263 euroa/kk (12,64 euroa/m2/kk).

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö