Valtuustoaloite, Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantaminen

HEL 2021-005008
Asialla on uudempia käsittelyjä
35. / 500 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamista

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Laura Rissanen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Eino Leinon kadun ja Töölönkadun liittymä on paikallisen kokoojakadun ja tonttikadun tasa-arvoinen T-liittymä. Liikennemäärät ovat Eino Leinon kadun länsihaaralla arkisin noin 3500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja itähaaralla noin 2900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Töölönkatua ylittävää suojatietä risteää vuorokaudessa noin 2000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Laskennat on tehty vuonna 2016, mutta alueelle ei ole tullut liikennemääriin merkittävästi vaikuttavaa uutta maankäyttöä sen jälkeen. Uusi pysäköintilaitos Töölönkadulla on saattanut lisätä liikennemääriä hieman. Liittymässä ei ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta onnettomuutta viimeisen 20 vuoden akana.

Töölönkadun turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota Töölön ala-asteen vuoksi. Eino Leinon kadun liittymän itäpuolta vilkkaampi länsihaara on varustettu keskisaarekkeella helpottamaan pohjoisesta tulevien koululaisten kadunylitystä. Turvallisen koulureitin jatkuvuudesta on huolehdittu keskisaarekkeella Töölönkadun ylittävän suojatien kohdalla koulun välittömässä läheisyydessä. Keskisaarekkeet hillitsevät autojen nopeuksia jonkin verran ja lyhentää kerralla ylitettävää ajoradan osaa helpottaen jalankulkijan kadunylitystä. Nopeusrajoitus on molemmilla kaduilla 30 km/h.

Nykyinen kadunylitysjärjestely on kaupungin käyttämän kolmiportaisen (hyvä, tyydyttävä, huono) turvallisuusluokituksen mukaan turvallisuustasoltaan tyydyttävä. Nopeusvarmistusta eli rakenteellisia hidasteita tai muita riskejä vähentäviä eli onnettomuuden todennäköisyyttä pienentäviä toimenpiteitä voidaan harkita liittymässä Töölönkatua ylittävään suojatiehen. Tilanne ei kuitenkaan ole kriittinen, joten suojatie ei kuulu kiireellisesti korjattaviin kadunylityskohteisiin, kun tarkastellaan koko kaupungin suojateiden turvallisuustilannetta ja niiden toimenpidetarpeita.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmassa Töölönkadulle on esitetty vinopysäköintiä korvaamaan raitiotien liikennejärjestelyjen myötä poistuvaa pysäköintiä alueella. Hankkeen jatkosuunnittelutyössä tullaan tarkastelemaan Töölönkadun liikennejärjestelyjä ja mahdollisuuksia parantaa kadunylittäjien turvallisuutta tarkemmin. Eino Leinon kadun ja Töölönkadun liittymän liikenteen ohjauksessa on huomattu vähäisiä puutteita, jotka tullaan korjaamaan pikaisesti. Nämä liittyvät liikenteen ohjaussuunnitelmassa oleviin, mutta katuympäristöstä puuttuviin yksittäisiin liikennemerkkeihin ja merkintöihin.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 21.4.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantaminen

Töölönkadun ja Eino Leinon kadun kautta kulkeva autoliikenne on ainakin silmämääräisesti kasvanut jatkuvasti ja me alueen asukkaat joudumme päivittäin todistamaan jalankulkijoille tapahtuvia vaaratilanteita Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksessä.

Erityisen vaarallisen risteyksestä tekee se, että Töölönkadulla sijaitsee Töölön ala-aste, jonka monet oppilaat kulkevat risteyksestä aamuisin ja iltapäivisin, usein yksin.

Myös esimerkiksi risteyksessä sijaitsevan päivittäistavaraliikkeen tavaraliikennettä hoitavat raskaat ajoneuvot tekevät risteykseen näköesteitä pysähtyessään ajoradalle tai jalkakäytävälle tavaraa toimittaessaan ja tekevät täten risteyksestä entistä vaarallisemman.

Me valtuutetut esitämme, että Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksestä tehdään erityisesti lapsille turvallisempi joko

  1. valo-ohjauksella,
  2. hidasteilla,
  3. opasteilla tai
  4. muilla tehokkailla keinoilla."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Elina Rundell, liikenneinsinööri: 09 310 25597

elina.rundell@hel.fi