Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen

HEL 2021-005047
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 335 §

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen sekä aikataulun valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautumiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kaupunginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin talousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Kaupungin talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä. Valtuuston strategiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollista yhteensovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin talousarvioehdotukseen.

Valtuustokauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kaupunkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle aiempaa tiiviimmän aikataulun. Aikataulun hyötynä on edellä mainittu tavoite valtuuston strategiaohjauksen mahdollistamisesta ensimmäiseen valtuustokaudella päätettävään talousarvioon. Aikataulun riskeinä ovat valtuuston lyhyempi aika strategiatyöhön ja valmistelun osalta strategian vaikutusten arviointiin käytettävissä oleva aika, erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta. Valtuustokauden vaihtumisen aikataulun liittyen suunnittelujärjestelmään sisältyvä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu käydään osana valtuuston seminaaria elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavasti:

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami
Khn käsittely
ma 16.8.2021

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkistrategia 2021–2025
Elokuuhun siirtynyt uuden valtuuston aloitus aiheuttaa seuraavat kriittiset aikatauluriippuvuudet strategian ja TAE 2022 välille:
  • Kaupunginhallituksen hyväksyttyä strategiaesityksen tehdään TAE 2022 valmistelua strategiaesityksen pohjalta syyskuun lopulta alkaen.
  • Strategia päätettävä Kvstossa ennen TAE 2022 esityksen julkistamista.
Ehdotus strategiavalmistelusta
Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari
to-pe 12.–13.8.2021
Khn 1. käsittely
ma 20.9.2021
Khn 2. käsittely
ma 27.9.2021
Kvsto
ke 6.10.2021
Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2022–2024
Lautakuntien vuoden 2022 talousarvioehdotukset
ke 22.9.2021
Pormestarin info sekä jako Khlle
to 21.10.2021
Khn 1. käsittely
ma 25.10.2021
Khn 2 käsittely
ma 01.11.2021
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit Kvstossa
ke 10.11.2021
Kvston 1. käsittely
ke 24.11.2021
Kvston 2. käsittely
ke 8.12.2021
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 09 310 36250

tuula.saxholm@hel.fi

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn@hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257

marko.karvinen@hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi