Avustuksen myöntäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurin ja liikunnan laitosavustukset 2022

HEL 2021-005133
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 127 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Heimo Laaksonen, Nina Suomalainen, Kirsti Laine-Hendolin, Tarja Loikkanen, Katri Vänttinen
Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa esteellisiä tämän asian käsittelyn aikana päätti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yksimielisesti valita iältään vanhimman läsnä olevan toimielimen jäsenen Hilkka Ahteen johdolla tilapäiseksi puheenjohtajaksi Hilkka Ahteen.

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Taina Korell, kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas ja talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksia vuoden 2022 Helsingin kaupungin talousarvioon seuraavasti:

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset TA 2021  Haettu 2022 TAE 2022
Helsinki Stadion Oy, josta 338 000 475 000 338 000
- toiminta-avustus 298 000 435 000 298 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 302 000 1 328 000 1 328 000
- korot ja lyhennykset 1 069 000 1 094 000 1 094 000
- vuokra-avustus 233 000 234 000 234 000
- toiminta-avustus 0 0 0
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 605 000 1 628 000 605 000
Stadion-säätiö sr, josta 7 529 000 8 598 000 6 819 808
- korot ja lyhennykset 5 169 000 5 650 000 5 650 000
- toiminta-avustus 1 900 000 748 000 0
- vuokra-avustus 460 000 2 200 000 1 169 808
Urhea-säätiö sr 150 000 250 000 250 000
Urheiluhallit Oy 4 000 000 6 670 000 4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 340 000 3 010 000 2 340 000
Muut laitosavustukset 249 000 731 500 249 000
Kaikki yhteensä 16 513 000 22 690 500 15 929 808

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)

Kulttuurin laitosavustukset  TA 2021 Haettu 2022  TAE 2022
Helsingin teatterisäätiö sr 13 723 000 14 076 000 13 621 000
- laina-avustus 5 200 000 5 110 000 5 110 000
- toiminta-avustus 5 618 000 5 843 000 5 618 000
- vuokra-avustus 2 905 000 2 893 000 2 893 000
- investointiavustus - 230 000 0
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr 4 580 000 5 000 000 4 580 000
Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr 3 694 000 3 694 000 3 694 000
Suomen Urheilumuseosäätiö sr 89 000 90 000 89 000
UMO-säätiö 816 000 830 000 816 000
Yhteensä  22 902 000 23 690 000 22 800 000
Sulje

Vuoden 2022 liikunnan ja kulttuurin laitosavustusten haku päättyi perjantaina 23.4.2021 klo 16.00.

Liikunnan laitosavustukset

Liikuntajaosto antoi 31.8.2021, § 17 laitosavustuksia koskevan esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2022 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan talousarvioon. Liikuntajaosto kantaa erityistä huolta koronapandemian aiheuttamista tulonmenetyksistä, mutta vetoaa, että liikuntaresursseissa huomioidaan myös jatkuva kulukehitys. Liikuntajaosto katsoo, ettei laitosavustuksille tehty esitys ole riittävällä tasolla niin, että se mahdollistaa eri-ikäisten helsinkiläisten monipuolisen ja tasapuolisen liikkumisen.

Lopullisen oikaisukelpoisen päätöksen hakemuksista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto joulukuun 2021 kokouksessaan.

Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mukaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Korona-pandemia on heikentänyt myös liikunnan laitosavustusta saavien toimijoiden toimintaedellytyksiä. Mitä suurempi osuus toiminnasta rahoitetaan pääsylippu- ja tilavuokratuloilla sekä tapahtumilla, sitä voimakkaampi heijastusvaikutus tällä on ollut toimintaan, kun sisäliikuntatilojen toiminta on ollut estettynä. Omarahoitusosuuden putoaminen ja samalla kiinteiden kustannusten tietty liikkumattomuus ovat osaltaan vaikuttaneet negatiivisesti toimijoiden maksuvalmiuteen.

Tässä esityksessä ei ole otettu korona-pandemian negatiivisia vaikutuksia huomioon.

Mahdollisen erillisen Korona-kompensaation lähtökohtana on, että pandemiatilanteesta aiheutuvien tulonmenetysten korvaamista tulisi arvioida erikseen ja tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä tärkeänä lähtökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tarpeen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Tämän lisäksi tarkasteltaisiin toimijoiden suoritteita vuodelle 2022.

Vuoden 2021 osalta kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01 varattiin 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Tämä esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista vuodelle 2022 on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Kulttuurin laitosavustukset

Kulttuuri- ja kirjastojaosto antoi 26.8.2021, § 20 laitosavustuksia koskevan esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sisällytettäväksi vuoden 2022 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaan talousarvioon.

Lopullisen oikaisukelpoisen päätöksen hakemuksista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto joulukuun 2021 kokouksessaan. Hakemusten käsittelyprosessi toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 28.05.2019, § 14 mukaisesti laitosavustuksen saajien edellytetään vuodesta 2020 lähtien toimittavan avustushakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa.

Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille.

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä. Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Korona-pandemia on heikentänyt myös kulttuurin laitosavustusta saavien toimijoiden toimintaedellytyksiä. Mitä suurempi osuus toiminnasta rahoitetaan lipputuloilla, sitä voimakkaampi heijastusvaikutus tällä on ollut toimintaan. Omarahoitusosuuden putoaminen ja samalla kiinteiden kustannusten tietty liikkumattomuus ovat osaltaan vaikuttaneet negatiivisesti toimijoiden maksuvalmiuteen. Välitön seuraus on myös ollut tilapäisten ja lyhytaikaisten työsuhteiden ja työtilaisuuksien tarjoamisen vähentyminen erilaisille freelance-työntekijöille.

Tulevan syksyn sekä ensi vuoden osalta tilanne on myös monin tavoin epäselvä. Syksyn palvelujen ja esitysten myynti on toistaiseksi lähtenyt heikosti liikkeelle ja kaupunkilaisten ajan- ja palvelujen käyttö on muuttunut epävarmemmaksi ja lyhytjänteisemmäksi.

Tässä esityksessä ei ole otettu korona-pandemian negatiivisia vaikutuksia huomioon.

Mahdollisen erillisen Korona-kompensaation lähtökohtana on, että pandemiatilanteesta aiheutuvien tulonmenetysten korvaamista tulisi arvioida erikseen ja tarveperusteisesti. Tällaisen arvioinnin yhteydessä tärkeänä lähtökohtana on aiheutumisperiaatteen tarkastelu. Tällaisen toimintatavan mukaan kunkin laitosavustusta saavan osalta olisi tarpeen arvioida erikseen mahdollisen lisätuen tarve ja määrä. Tämän lisäksi tarkasteltaisiin toimijoiden suoritteita vuodelle 2022.

Vuoden 2021 osalta kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01 varattiin 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä.

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle osoittama rahoitusosuus perustuu pääkaupunkiseudun kaupunkien tekemään sopimukseen kaupunkien osallistumisesta oopperan käyttökustannuksiin vuodesta 2014 lukien. Tämän lisäksi kaupungeilla on yhteistyötä koskeva puitesopimus ja vuosittain vahvistettava yhteistyösopimus. Kukin kaupunki tekee oopperan kanssa oman erillisen sopimuksensa.

Käyttökustannuksia koskevan rahoitussopimuksen mukaan kaupungit maksavat avustuksen Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr:lle vuoden 2012 avustuksen suuruisena alennettuna yhdellä (1) prosenttiyksiköllä. Kukin kaupunki vastaa omasta avustusosuudestaan, joka on Helsingin kaupungille 68,9 %, Espoon kaupungille 21,2 %, Vantaan kaupungille 8,8 % ja Kauniaisten kaupungille 1,1 %. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu uuden viisivuotiskauden 1.1.2023 alkaen elleivät sopijapuolet muuta ilmaise 31.12.2021 mennessä.

Puitesopimus määrittelee yhteistyön alueiksi muun muassa taidekasvatushankkeet, pienimuotoiset oopperaproduktiot ja konsertit sekä tilojen käyttöön ja viestintään liittyvää yhteistyötä. Nämä yhteistyön muodot määritellään tarkemmin vuosittain vahvistettavassa toimintasuunnitelmassa.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala katsoo, että oopperasopimusjärjestelmä on tuottanut rahalle vastinetta ja hyötyä kaupunkilaisille ja tätä yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Sopimusjärjestelyn jatkuessa seuraavalle viisivuotiskaudelle yhteistyötä tullaan kehittämään edelleen sopimusrakenteen mahdollistamissa puitteissa tulevan kaupunkistrategian mukaisesti.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 31.08.2021 § 17

26.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi