Tupakointikielto, Palkkatilankatu 8, Asunto Oy Magdaleenanpuisto

HEL 2021-005490
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Päätös Asunto Oy Magdaleenanpuiston tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Magdaleenanpuiston huoneistoparvekkeille, maantasoparvekkeille ja ylimpien kerrosten kattoterasseille.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin kuin se koskee tupakointikieltoa huoneistopihoilla.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Palkkatilankatu 8, 00240 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 4.5.2021. Hakemusta on täydennetty 1.3.2022.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Magdaleenanpuisto
Y-tunnus 0410133-5

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Magdaleenanpuiston tupakointikiellon hakemista yhtiön seitsemän rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoihin kuuluville terasseille ja huoneistoihin kuuluville pihoille osoitteessa Palkkatilankatu 8, 00240 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Magdaleenanpuisto on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yhtiön kuulemisessa yksi huoneiston haltija vastusti tupakointikieltoa. Loput kannattivat kieltoa ehdotetussa laajuudessa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 18.1.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä kaksi vastinetta. Molemmissa vastineissa puollettiin tupakointikieltoa.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. (13.4.2022/283)

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asunto Oy Magdaleenanpuisto sijaitsee Pasilan kaupunginosassa. Yhtiöön kuuluu yksi viisikerroksinen ja kuusi nelikerroksista vuonna 1981 valmistunutta betonirakenteista asuinkerrostaloa. Huoneistoihin kuuluvat sisäänvedetyt parvekkeet. Yhdeksässä huoneistossa on kattoterassi. Ensimmäisen kerroksen parvekkeet ovat maan tasossa. Huoneistoparvekkeet ja huoneistoterassit sijaitsevat linjoissa päällekkäin. Ylempien kerrosten parvekkeet ovat pääosin lasitetut. 14:ään huoneistoon kuuluu huoneistoon rajoittuva aidattu piha.

Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma otetaan ikkunoissa olevien karmiventtiilien kautta. Tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta ja huoneistoterasseilta huonetiloihin ikkunoiden yläpuolella olevien karmiventtiilien kautta ja tuuletettaessa avoimen parvekkeenoven tai ikkunan kautta.

Yhtiön kuulemisessa hallitus on ehdottanut tupakointikiellon hakemista kaikille yhtiön omistamien rakennusten huoneistoparvekkeille ja terasseille ja maantasoterasseille. Perustelussaan hallitus on todennut, että tupakansavu voi kulkeutua huoneistoparvekkeelta toiselle huoneistoparvekkeelle, huoneistopihalle tai huoneistoon muutoin kuin poikkeuksellisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistoille n:ot 1, 2, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 40 kuuluu huoneistoon rajoittuva ja aidattu piha-alue. Yhtiöjärjestyksessä määritellään lisäksi jokaisen piha-alueen suuruus. Yhtiö ei ole kuullut asukkaita tupakointikiellon hakemisesta huoneistopihoille.

Yhtiö on 28.9.2020 kokouksessaan päättänyt hakea tupakointikieltoa kaikille huoneistoparvekkeille, maantasoparvekkeille ja ylimpien kerrosten kattoterasseille. Ympäristöpalveluille 1.3.2022 toimitetun lisäselvityksen mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjassa on ollut kirjoitusvirhe. Lisäselvityksen mukaan on päätetty näiden kaikkien asuntoihin kuuluvien ja osakkaiden hallinnassa olevien huoneistojen ulkopuolella olevien tilojen tupakointikiellosta kuten maantasoterassit ja kuhunkin liittyvä ja rajoittuva piha-alue. Yhtiön tekemässä päätöksessä ei kuitenkaan ole mainintaa huoneistojen hallinnassa olevista pihoista.

Ympäristöpalvelut katsoo, että yhtiön tupakointikieltohakemus kattaa huoneistoparvekkeet, maantasoparvekkeet ja ylimpien kerrosten kattoterassit. Maantasoparvekkeilla voidaan tarkoittaa myös sellaisia maantasoterasseja, jotka ovat samassa linjassa toisten parvekkeiden alapuolella. Yhtiön päätöksessä ei ole mainittu huoneistopihoja. Huoneistoon rajoittuvaa aidattua pihaa ei ole kirjattu, eikä huomioitu riittävästi yhtiön tekemässä päätöksessä. Ympäristöpalvelut ei ole saanut lisäselvityksessä tarkempaa tietoa mistä alueesta on tarkkaan ottaen ollut kysymys, kun asukkaita on kuultu maantasoterasseista. Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa maantasoterasseista. Yhtiö ei ole kuullut asukkaita tupakointikiellon hakemisesta huoneistoon rajoittuvalle aidatulle piha-alueelle.

Yhtiökokouksen päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta kolmen kuukauden kuluessa. Yhtiökokouksen päätös antaa yhtiölle toimivaltuuden hakea tupakointikieltoa. Yhtiön hakemuksen tulee perustua yhtiökokouksen päätökseen.

Mikäli yhtiö haluaa viranomaisen määräämän tupakointikiellon huoneistopihoille, tulee niistä tehdä erillinen hakemus ympäristöpalveluille.

Asunto Oy Magdaleenanpuiston huoneistoihin kuuluvat huoneistoparvekkeet, maantasoparvekkeet ja kattoterassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta ja huoneistoterasseilta toisille parvekkeille ja korvausilman mukana tai huoneistoa tuuletettaessa huoneiston sisätiloihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouspäätös, lainvoimaisuustodistus, osake- ja asukasluettelot, yhtiöjärjestys, lisäselvitys 1.3.2022, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta ja viranomaisen kuulemiseen saapuneet vastineet.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 611,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö