Yleisökassan tarkastukset vuonna 2021, Taloushallintopalvelu

HEL 2021-005533
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2021

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 23.9.2021 (liite 1) päivätyn pöytäkirjan Taloushallintopalvelun Kaupunki ja konserni -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 30.12.2020 101§ on määritelty kassantarkastuksen ohjeista.
"Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella
varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen.

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna-Mari Huostila, palvelukoordinaattori, puhelin: 09 310 27507

sanna-mari.huostila@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.