Valtuustoaloite, raitiovaunulinja Jätkäsaaresta Bulevardin kautta

HEL 2021-005591
Asialla on uudempia käsittelyjä
38. / 946 §

Valtuutettu Björn Månssonin aloite raitiovaunulinjasta Jätkäsaaresta Bulevardin kautta keskustaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Björn Månsson ja viisi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kääntyy HSL:n puoleen pyytäen, että Jätkäsaaresta Bulevardin kautta Rautatieasemalle kulkeva linja otettaisiin jälleen käyttöön.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) laatii parhaillaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kaupunki- ja pikaraitioliikenteen linjastosuunnitelmaa. Suunnitelmassa ratkaistaan pitkällä aikavälillä raitioliikenteen yhteydet myös Länsisataman alueella. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää samalla voisiko tulevaisuudessa pikaraitiolinjoja (esim. Kruunusiltojen raitiolinja) liikennöidä Länsisatamaan alueen kapasiteetin ja palvelutason parantamiseksi. Alueen linjastoratkaisu sekä pikaraitioliikenteen toimintaedellytykset Jätkäsaareen tarkentuvat lähitulevaisuudessa. Suunnitelmassa voidaan huomioida myös Jätkäsaaren ja eteläisten kaupunginosien liikkumistarpeet. Tämä voisi mahdollistaa myös liikenteen monipuolisemman tarjonnan eri reiteillä.

Tällä hetkellä eteläisiin kaupungin osiin on vaihdolliset yhteydet Kampin kautta. Linja 22 täydentää Punavuoren liikennettä. Jätkäsaaren suurin joukkoliikenteen kysyntä painottuu suoraan Kamppi–keskustayhteyteen. Kampin suuntaan metroasemalle on perusteltua liikennöidä kahta linjaa parina, jolla on yhteinen viiden minuutin vuoroväli. Näin varmistetaan riittävä liikenteen tarjonta keskustan Kampin ja Jätkäsaaren välisellä osuudella. Raitioliikenteen tarjonta olisi epätasapainoista, jos Bulevardilla liikennöisi neljä linjaa ja Kampin kautta vain yksi. Bulevardilla liikennöi kolme raitiolinjaa. Neljännen linjan lisääminen heikentäisi raitioliikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta. Raitioliikenteen lisääminen Bulevardilla edellyttäisi kadun infrastruktuurin ja raitioliikenteen olosuhteiden parantamista.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, HKL:n johtokunnan ja HSL:n lausunnot. Esitys on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 435

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

HSL vastaa raitiolinjaston suunnittelusta ja raitioliikenteen järjestämisestä. Eteläisiin kaupunginosiin on tällä hetkellä vaihdolliset yhteydet Kampin kautta. Linja 22 tarjoaa täydentävää palvelua Länsilinkistä Punavuoreen, mutta ei ole kaikkien jätkäsaarelaisten helposti saavutettavissa.

Kampin suuntaan metroasemalle on perusteltua liikennöidä kahta linjaa parina, jolla on yhteinen viiden minuutin vuoroväli. Näin varmistetaan riittävä liikenteen tarjonta keskustan, Kampin ja Jätkäsaaren välisellä osuudella. Raitioliikenteen tarjonta olisi epätasapainoista, mikäli Bulevardilla liikennöisi neljä linjaa ja Kampin kautta vain yksi.

Bulevardilla liikennöi kolme raitiolinjaa, ja neljännen linjan lisäämisellä olisi vaikutuksia kadun sujuvuuteen ja luotettavuuteen raitioliikenteelle, jotka ovat jo nykytilanteessa heikkoja. Raitioliikenteen lisääminen Bulevardilla edellyttää kadun infrastruktuurin ja raitioliikenteen olosuhteiden parantamista.

HSL laatii kaupunki- ja pikaraitioliikenteen linjastosuunnitelman yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuoden 2021 aikana. Suunnitelmassa ratkaistaan pitkällä aikavälillä raitioliikenteen yhteydet myös Länsisataman alueella. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää samalla, voiko tulevaisuudessa pikaraitiolinjoja (esim. Kruunusiltojen raitiolinja) liikennöidä Länsisatamaan alueen kapasiteetin ja palvelutason parantamiseksi. Se voisi mahdollistaa myös liikenteen monipuolisemman tarjonnan eri reiteillä. Suunnitelmassa huomioidaan myös Jätkäsaaren ja eteläisten kaupunginosien liikkumistarpeet. Se voisi mahdollistaa myös liikenteen monipuolisemman tarjonnan eri reiteillä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Lisäysehdotus lausuntoehdotuksen viimeiseen kappaleeseen, niin että loppu olisi:

Suunnitelmassa huomioidaan myös Jätkäsaaren ja eteläisten kaupunginosien liikkumistarpeet. Se voisi mahdollistaa myös liikenteen monipuolisemman tarjonnan eri reiteillä.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silja Borgarsdottir Sandelin vastaehdotuksen.

07.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Anton Silvo, liikenneinsinööri: 310 37489

anton.silvo@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.08.2021 § 129

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) määrittelemällä linjastolla ja palvelutasolla. HKL ottaa siten kantaa ponteen ensisijaisesti infrastruktuurin ja kaluston omistajan näkökulmasta.

Aloitteessa esitetyn mukaiset liikennöintimuutokset edellyttävät ratainfran osalta muutostöitä. Liikenne Bulevardin kautta vaatii radan peruskorjauksen.

HKL:n kalustosuunnitelma pohjautuu HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa 2015 määritellyn linjaston ja palvelutason saavuttamiseen. Merkittävät muutokset linjastosuunnitelmaan edellyttävät kalustotarpeen uudelleen arviointia.

HKL toteaa, että Jätkäsaaresta Bulevardin kautta keskustaan kulkevan raitioliikenteen mahdollisuuksien selvittäminen edellyttää syvempää HSL:n asettamaa linjasto- ja liikennöintisuunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pystytään esittämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylaskelmat päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuoden taloudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami, tulee liikennöintipalvelutasonmuutosten tuoda merkittävää lisäarvoa kantakaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämisen osalta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi