Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Villinki

HEL 2021-005797
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (Villinki)

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 31.3.2021 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Villa Lahja Oy (y-tunnus: 1797900-8) on myynyt Helsingin kaupungin Villingissä sijaitsevat yhteensä noin 22 3682 m²:n suuruiset kiinteistöt ********** **********

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupan kohteena on rakennettu vapaa-ajan kiinteistökokonaisuus, eikä sen hankinta ole kaupungin kiinteistöstrategian mukaisesti mielekästä.
Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Päätös tullut nähtäväksi 20.05.2021

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Päättäjä

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Liitekartat

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.