Toiminnan muutos, elintarvikelaki 11 §, Lihatukku Veijo Votkin Oy

HEL 2021-005938
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Lihatukku Veijo Votkin Oy:n elintarvikehuoneiston toiminnan olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Lihatukku Veijo Votkin Oy:n elintarvikehuoneiston toiminnan olennaisen muutoksen.

Laitoksen toiminnot ovat lihan leikkaaminen, jauhelihan valmistus, lihavalmisteiden valmistus ja raakalihavalmisteiden valmistus, kuumennettavien valmisruokien sekä täytettyjen leipätuotteiden, salaattien, majoneesin, kalajalosteiden ja sushin valmistus.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontajärjestelmän toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (297/2021) 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 13.5.2021.

Hakija

Lihatukku Veijo Votkin Oy, Vanha Talvitie 8, 00580 Helsinki
y-tunnus 0595960-8

Toimipaikan nimi ja osoite

Lihatukku Veijo Votkin Oy, Vanha Talvitie 8, 00580 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus toiminnan olennaisen muutoksen hyväksymisestä on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 13.5.2021. Hakemuksen yhteydessä on esitetty laitoksen muutosalueen pohjapiirustus. Pohjapiirustukseen on merkitty muutosalueen vesipisteet, lattiakaivot sekä jäähdytettyjen tilojen lämpötilat. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi päivitetty HACCP-perusteinen omavalvontajärjestelmä.

Hakemusta on pyydetty täydentämään 16.7.2021 ja täydennys on saapunut 20.7.2021. Laitoksen tilat, joille on haettu hyväksyntää, on tarkastettu 21.7.2021.

Elintarvikehuoneisto on hyväksytty liha- ja kala-alan laitos, jossa on leikkaamo ja jossa valmistetaan jauhelihaa, raakalihavalmisteita, lihavalmisteita ja kuumennettavia valmisruokia sekä täytettyjä leipätuotteita, salaatteja, majoneesia, kalajalosteita ja sushia. Laitoksessa on myös lähettämö, pakkasvarasto, kylmävarastotiloja ja kuivavarastoja. Laitos on ilmoittanut lähetettävien valmiiden elintarvikkeiden keskimääräiseksi määräksi lihavalmisteiden osalta 2 miljoonaa kiloa vuodessa ja kalavalmisteiden osalta 300 kiloa vuodessa. Dry age –kuivariiputetun naudanlihan määräksi on ilmoitettu 5000 – 10 000 kiloa vuodessa. Ruokaviraston laitokselle antama hyväksymisnumero on 1828.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 3405 m². Laitoksen tilat koostuvat tuotantotiloista 1400 m², kylmävarastoista 830 m², muista varastotiloista 730 m² sekä sosiaali- ja toimistotiloista yhteensä 355 m². Laitoksen yhteydessä on tehtaanmyymälä, jonka pinta-ala on 100 m². Lisäksi laitoksella on pakkasvarastotilaa Helsingin Tukkutorin pakastamolla. Tuotantotilojen lisäksi laitoksen käytössä on tarvittavat tauko- ja pukeutumistilat, siivousvälinevarastot sekä pakkaustarvikevarastoja.

Laitoksen olennainen muutos koskee ensimmäisessä kerroksessa taukohuoneen ja leikkaamon vieressä sijaitsevan toimisto- ja taukotilakäytössä olleen huoneen 313 muuttamista tuotantotilaksi, jossa valmistetaan dry age -riiputettua lihaa. Lisäksi sahaushuoneeseen (314), johon dry age -tilan ovi avautuu, tehdään tarvittavat muutokset. Sahaushuoneessa on erillinen käsienpesupiste sekä veitsisterilaattori. Dry age -prosessi on laitokselle uusi. Muutosalueen pinta-ala on noin 5 m². Tilan lattiat ovat epoksia, seinät ja katto muovipinnoitteiset ja työtasot ruostumatonta terästä. Henkilökunnan ja raaka-aineen kulku tilaan ja sieltä pois tapahtuu leikkaamon kautta. Dry age –tilan lämpötilaa ja ilmankosteutta seurataan ja niistä pidetään kirjaa päivittäin. Dry age –kuivariiputetut lihat leikataan leikkaamon sivupöydällä erillään tuoreesta lihasta. Sahaushuoneen lämpötila on sama kuin leikkaamossa. Leikkaamon ja entisen sahaushuoneen (314) välille asennetaan sulkuovi.

Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten sekä riittävä määrä ei-käsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Lisäksi laitoksessa on riittävästi vesipisteitä välineiden puhdistusta varten.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilan seurantaa varten on elektroninen tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä. Dry age –tilan lämpötilan- ja kosteudensäätöjärjestelmä on automaattinen ja niiden hallinta perustuu päivittäiseen seurantaan ja kirjanpitoon.

Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on pesupaikat.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 1040 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta.

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36 - 39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2021 alkaen 1 §, liite 1 kohta 11.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2021-005938.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse Lihatukku Veijo Votkin Oy:lle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristökeskuksessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukseen.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

Päätös tullut nähtäväksi 28.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Essi Lääkkö, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31584

essi.laakko@hel.fi

Päättäjä

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 13.5.2021
2. Hakemus, täydennys 20.7.2021, liite, pohjakuva
3. Tarkastuskertomus 26.7.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.