Hankinta, Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen rakennusurakka, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-006010
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 86 §

Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen rakennusurakan hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) Rakennuttaminen -palvelulta pyöräpysäköintilaitoksen urakan osana Kaisantunnelin urakkakokonaisuutta rakennuttamistarjouksien Infra 2-20-152 sekä Infra 1-2021-63 mukaisesti yhteensä enintään 4.848.789,31 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä mahdollisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 480.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan eli noin 10 % urakan kustannuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta on osa ”pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen” -urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP:n Rakennuttaminen -palvelu. Hankinta koskee uuden alikulun yhteyteen toteutettavan pyöräpysäköintilaitoksen rakennusurakkaa ja siihen liittyviä töitä.

Nyt päätettävänä oleva hankinta koskee kokonaisurakan HKL:n osuutta, jonka arvo on 4.617.894,31 euroa (alv 0 %). Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee KYMP:n rakennuttamispalkkio 230.895,00 euroa (alv 0 %). Täten hankinnan kokonaisarvo on yhteensä 4.848.789,31 euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Hankepäätös

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.01.2021, 47 §, Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnitteluun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat on 5.600.000 euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasossa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 09 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi