Vuokrausperiaatteet, 36263/1, 38317/4, 38127/11, Bysantinkuja 1, Pihlajistontie 1, Salavakuja 2, Malmi, Viikki

HEL 2021-006112
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 255 §

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11)

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti:

 • Viikissä sijaitsevan asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 36263/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 • Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muutokseen nro 12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 vuokrausperiaatteet  31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaava- ja tonttitiedot

Viikki tontti 36263/1

Asemakaavan nro 11380 mukaan tontti 36263/1 kuuluu asuinrakennusten (A) korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 2 017 m² ja rakennusoikeus 1 200 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 30.3.2021.

Tontille saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisen rakennuksen. A-korttelialueilla rakennusten katutasossa saa olla liiketilaa ja julkisia palvelutiloja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevia asuinhuoneistoja ja liiketiloja saa käyttää väliaikaisesti sosiaalipalvelun tiloina. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 20 % sallitusta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin ja talousrakennuksiin. Autopaikkojen vähimmäismäärä pientaloissa, joissa ei ole porraskäytävää, on 1 autopaikka/80 k-m².

Asemakaava otteet ja sijaintikartta ovat liitteinä 3–6.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Asemakaavan muutoksen nro 12563 mukaan tontti 38127/11 kuuluu asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 4 853 m² ja rakennusoikeus 5 450 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 10.8.1978.

Tontille 38127/11 saa rakentaa kolme enintään viisikerroksista asuinkerrostaloa. Lisäksi tontille saa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa yksikerroksisen talousrakennuksen. Autopaikkojen vähimmäismäärä on senioriasunnoissa 1 autopaikka/280 k-m².

Asemakaavan muutoksen nro 12135 mukaan tontti 38317/4 kuuluu asuinrakennusten (A) korttelialueeseen. Tontin pinta-ala on 6 894 m² ja rakennusoikeus 3 500 k-m². Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 22.10.2015.

Tontille 38317/4 saa rakentaa neljä enintään kaksikerroksista asuinrakennusta ja yhden enintään kolmekerroksisen asuinrakennuksen. Tontin läpi ja kahden rakennusalan kohdalla kulkee tunneli, jonka kohdalla ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten, että siitä aiheutuu tunnelille haittaa. Tontti rajoittuu pohjoisessa Meripihkanpuistoon (VL/s) ja lännessä asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä kaupunkikuvallisesti merkittävään lähivirkistysalueeseen (VL/s). Autopaikkojen vähimmäismäärä on pientaloasunnoista ja pienkerrostaloissa, joissa ei ole porraskäytäviä 1 autopaikka/80 k-m² ja kerrostaloasunnoissa 1 autopaikka / 100 k-m². Yhdelle rakennusalalle sijoittuvan rakennuksen autopaikat tulee sijoittaa kellariin.

Varauspäätökset

Viikki tontti 36263/1

Tontti on ollut jatkuvassa tonttihaussa. Tonttipäällikkö on 28.11.2019 § 90 päättänyt varata tontin Fimma Oy:lle Hitas I -ehdoin toteutettavia omistusasuntoja varten 31.12.2021 saakka.

Hitas-työryhmä on 20.1.2021 antamassaan lausunnossa edellyttänyt, että hankkeeseen sovelletaan Hitas II -ehtoja, koska tontille toteutetaan vain 14 asuntoa. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on päätöksellään 19.2.2021 § 20 vuokrannut tontin 36263/1 lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten. Vuokrauspäätöksessä varauduttiin siihen, että tontti tullaan vuokraamaan vapaarahoitteisia Hitas II -ehdoin toteutettavia omistusasuntoja varten.

Pitkäaikaista vuokrausta koskeva hakemus on vireillä. Tontti tullaan vuokraamaan hallintosäännön mukaisesti määräytyvien toimivaltasääntöjen perusteella ensin kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuokrausperiaatteet voidaan vuokra-aikaa jatkaa vuokrausperiaatepäätöksen mukaisesti yli 30 vuodeksi.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 691 päättänyt varata tontin 38127/11 kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelulle (ATT) valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka ehdolla, että varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan sille osoitetun asuinrakennusoikeuden
senioreille suunnattuna valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona.

Tonttipäällikkö on 3.2.2021 § 5 päättänyt jatkaa tontin 38127/11 varausta 31.12.2021 saakka. Tontti on vuokrattu pitkäaikaisesti asuntotarkoituksiin aravavuokrataloja varten 31.12.2040 saakka Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka). Vuokra-alueella sijaitsevat rakennukset on tarkoitus purkaa ja rakentaa uudet rakennukset purettujen tilalle eli kyseessä on purkava uusrakentaminen.

Tonttipäällikkö on 28.11.2019 § 90 päättänyt varata tontin 38317/4 VRP Etelä Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 4.2.2021 § 10 vuokrata tontin 38317/4 lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten Asunto Oy Helsingin Graniitinkalliolle 31.1.2022 saakka.

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti ja alueen maanarvon kehittyminen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu huomioon vuokrausperiaatteita määriteltäessä.

Vertailutiedot

Viikki tontti 36263/1

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 § 342 vahvistanut vuokrausperiaatteet muun muassa Viikinmäen tonteille (A) 36265/1, 2 ja 3 sekä (A) 36264/1 ja 3, jotka sijaitsevat tontin 36263/1 vieressä. Vuokrausperiaatteiden mukaan asuinrakennusten tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vapaarahoitteisen omistus tai vuokra-asuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 29 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 on noin 582 euroa). Vuokra-aika tonteilla päättyy 31.12.2080.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 § 342 vahvistanut Malmin Pihlajiston asuinkerrostalotontille (AK) 38313/5 vuokrausperiaatteet siten, että tontin vuosivuokra määrättiin pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 32 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 on noin 642 euroa). Vuokra-aika päättyy 31.12.2080. Kyseessä oli vapaarahoitteinen ja sääntelemätön tontti.

Kaupunginvaltuusto on 24.10.2018 § 323 vahvistanut vuokrausperiaatteet muun muassa Malmin Tullivuoren tontille (AK) 38230/2, 5 ja 6, 38231/1 ja 38232/1 siten, että vuosivuokra määrättiin pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähintään 26 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 on noin 522 euroa) ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähintään 30 euroa (nykyarvo 04/2021, ind. 2006 on noin 602 euroa). Vuokra-aika päättyy 31.12.2080. Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Vuokrausperiaatteet

Viikki tontti 36263/1

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, ulkopuolisen asiantuntijan antama arviolausunto sekä muut seikat määrätään asuntotontin (A) 36263/1 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin toteutettavan omistusasuntotuotannon osalta vähintään 28 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta (hintatasossa 4/2021, ind. 20,06) olisi noin 562 euroa.

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa noin 2,25 euroa/as-m2/kk.

Arviolausunto on oheimateriaalissa.

Malmi tontit 38127/11 ja 38317/4

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, ulkopuolisen asiantuntijan antama arviolausunto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antama ennakkoratkaisu Ylä-Malmilla sijaitsevan tontin hinnasta sekä muut seikat määrätään asuntokerrostalotontin (AK) 38127/11 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukemien (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 28 euroa. Laskennallinen k-m² -hinta (hintatasossa 4/2021, ind. 20,06) on tällöin ilman ARA-alennusta noin 562 euroa ja ARA-alennuksen kanssa noin 450 euroa.

Maanvuokran asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa ilman ARA-alennusta noin 2,25 euroa/as-m²/kk ja ARA-alennus huomioiden noin 1,80 euroa/as-m²/kk.

Asuntotontin (A) 38317/4 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen ja sääntelemättömän omistusasuntotuotannon osalta vähintään 32 euroa. Laskennallinen k-m² -hinta (hintatasossa 4/2021, ind. 20,06) on noin 642 euroa.

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on mainitussa hintatasossa noin 2,57 euroa/as-m²/kk.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopimukset ovat voimassa 31.12.2080 saakka.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 496

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 • Viikissä sijaitsevan asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 36263/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 • Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muutokseen nro 12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 vuokrausperiaatteet  31.12.2080 saakka liitteen 2 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 320

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • että Helsingin Viikissä sijaitsevan ensimmäisen asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11380 sisältyvän asuntotontin (A) 36263/1 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.
 • että Helsingin Malmilla sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12135 sisältyvän asuntotontin (A) 38317/4 ja asemakaavan muutokseen nro 12563 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 38127/11 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 2 ilmenevin periaattein.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.mehtala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.09.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi