Virkasuhteen täyttäminen, Vesalan peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-173-21

HEL 2021-006458
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 45

Vesalan peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin virantäyttäminen

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Vesalan peruskouluun sijoitettuun peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (nro 000170) toistaiseksi **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 1.8.2021. Virantoimitus alkaa 1.8.2021. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Vesalan peruskouluun sijoitettu peruskoulun apulaisrehtorin virka tulee avoimeksi 1.8.2021. Apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 7.4.2021, työavaimella KASKO-01-173-21. Lisäksi apulaisrehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 11.4.2021.

Vesalan peruskoulussa on vuosiluokat 1-9. Oppilaita on noin 900. Koulussa voi opiskella painotetusti kaksikielisessä opetuksessa sekä luonto- ja tiedeluokalla. Vesalan peruskoulussa on Pohjoismaiden suurin koulukasvihuone eläimineen.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa ja toimii esihenkilönä. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön. Vesalan peruskoulussa on käytössä ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä: rehtori ja kaksi apulaisrehtoria.

Virkaan jätti 22.4.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 25 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 10 hakijaa, joista 8 vastasi: ********** sekä yksi hakija, joka jättäytyi prosessista pois ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen.

Videohaastattelutyökalulla kysyttiin haastavien työelämän tilanteiden kohtaamista, tärkeimmäksi koettujen asioiden näkymisestä omassa johtamisessa sekä onnistunutta johtamistekoa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja Vesalan peruskoulun rehtori ********** Vastaukset arvioitiin apulaisrehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 6.5.2021 kutsuttiin neljä hakijaa, joista yksi jättäytyi pois prosessista haastattelun jälkeen: **********

Haastatteluihin osallistuivat ********** Haastatteluiden perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun 24.5.2021. Haastatteluun osallistuivat **********

**********

**********

**********

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että **********

Toimialajohtajan 10.9.2019 tekemän delegointipäätöksen (§ 70) perusteella apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 31.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 80937

katriina.aaltio@hel.fi

Veera Pellinen, hr-asiantuntija, puhelin:

veera.pellinen@hel.fi

Päättäjä

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7