Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Liidi2 - Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana, EU-hanke

HEL 2021-006529
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 80

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Liidi2 – liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää strategiaosaston kehitysyksikölle enintään 10 083 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Liidi2 – liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana” (projektinumero 1098089001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Liidi2 - liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana –hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien reagointikyvykkyyttä vastata liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin luomalla puitteita liikkumisen innovaatioiden ja uusien teknologioiden kehittymiselle, mikä laajentaa saatavilla olevaa palvelutarjontaa sekä parantaa kansalaisten ja yritysten saamaa liikenteen ja kuljetusten palvelutasoa. On selvää, että liikenteen teknistyessä ja samalla yksilön liikkumismahdollisuuksien monipuolistuessa erilaisille uusille digitaalisille ratkaisuille on merkittävästi tilaa. Sen on osoittanut mm. WHIM-sovellus. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteissä kehitetään uusia datan keräämisen ja hankinnan muotoja ja olemassa olevien tehokkaampaa hyödyntämistä. Lisäksi hankkeessa edelleen jalostetaan tietoaineistoja ja integroidaan niitä kaupunkien digitaalisiin kaksosiin erityisesti ennakoivassa ja simuloivassa käyttötarkoituksessa. Hankkeessa korostuu niin yhteiskehittäminen, kansallinen ja kansainvälinen verkostotyö kuin tulosten avoimuus ja laajentaminen. Hankkeen avulla avataan uusia liiketoiminta- TKI-yhteistyö- ja palveluinnovaatiomahdollisuuksia myös uusille digitaalisille osaajille. Hanke toteutetaan 1.8.2001-31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 128 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 22.6.2021 hankekoodilla A77485.

Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on mukana hankkeessa osatoteuttajana ja toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 871 363 euroa, josta EU-tuen osuus on 697 089 euroa (80 %). Hankkeelle saadaan kuntien rahoitusta yhteensä 174 274 euroa. Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 588 738 euroa, jolle saadaan EU-tukea 470 989 euroa. Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuuteen, joka on enintään 116 249 euroa koko hankkeessa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan ta-kohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta Forum Viriumin kustannukset ovat 57 913 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 10 083 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätöksen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 24.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Liitteet (pdf)

1. Rahoituspäätös
2. Hankkeen budjetti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.