Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Liidi2 - Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana, EU-hanke

HEL 2021-006529
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 45

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle "Liidi2 – liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikölle enintään 22 350 euroa vuodelle 2023 hankkeen ”Liidi2 – liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana” (projektinumero 1098089001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Liidi2 - liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana    -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien reagointikyvykkyyttä vastata liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin luomalla puitteita liikkumisen innovaatioiden ja uusien teknologioiden kehittymiselle, mikä laajentaa saatavilla olevaa palvelutarjontaa sekä parantaa kansalaisten ja yritysten saamaa liikenteen ja kuljetusten palvelutasoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteissä kehitetään uusia datan keräämisen ja hankinnan muotoja ja jo olemassa olevien tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke toteutetaan 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 128 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 22.6.2021 hankekoodilla A77485.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 871 363 euroa, josta tuen osuus on 697 089 euroa (80 %). Forum Virium Helsingin osahankkeen hyväksytty kustannusarvio on 588 738 euroa, jolle saadaan tukea 470 989  euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 116 249 euroa. Vuoden 2023 osalta kuntaosuutta maksetaan 22 350 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätöksen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö