Avustusten myöntäminen, liikunnan kohdeavustukset 2021

HEL 2021-006637
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Liikunnan kohdeavustukset 2021

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää liikunnan kohdeavustusta 17 liikuntaseuralle yhteensä 69 000 euroa seuraavasti:

HakijaHaettu euroaAvustus euroa
Alppilan Salamat ry
5 000
3 000
Atlantis FC Edustus ry
2 500
2 500
EräViikingit ry
7 500
6 000
Helsingfors Simsällskap r.f.
30 000
8 000
Helsingin Wiisikot ry
3 000
1 500
HerTo ry
1 500
1 500
HIFK Soccer rf
10 000
5 000
Idrottföreningen Gnistan rf
5 000
5 000
Naarasleijonat NALE ry
45 000
5 000
Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry
3 000
3 000
Puotinkylän Valtti ry
5 000
5 000
Suomen Alppikerho ry
7 200
3 000
Suomen Maahanmuuttajanaisten Liikunta ry
3 300
2 500
Suomen Taitovoimisteluklubi ry
3 500
2 000
Sykki ry
9 500
8 000
Tapanilan Erä Karate ry
7 500
4 000
Voimisteluseura Kieppi ry
10 000
4 000
Yhteensä
 
69 000

Liikuntajohtaja päätti olla myöntämättä kohdeavustusta seuraaville 6 hakijalle:

 • ABC-Team ry
 • Etu-Töölön Urhot ry
 • Golden Spirit ry
 • Helsingfors Badminton Club rf
 • Käpylän Pallo ry
 • Smash ry

Toimenpiteet/hankkeet, joille avustusta myönnettiin, täyttivät useimmat avustuksen myöntämiseen liittyvät kriteerit, tai kaikki avustuksen myöntämiseen liittyvät kriteerit.

Toimenpiteet/hankkeet, joille avustusta ei myönnetty, eivät täyttäneet avustuksen myöntämiseen liittyviä kriteereitä, tai täyttivät annetuista kriteereistä vain osan.

Ohjeet avustuksen saajille

Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustuksen käyttöä sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa on kuitenkin tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa. Vuodelle 2021 myönnettyä kohdeavustusta ei peritä takaisin, mikäli avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta.

Kohdeavustusta voidaan käyttää hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen 31.5.2022 saakka. Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2022 mennessä.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Päätöksen perustelut

Käsittelyssä otettiin huomioon 23 kohdeavustushakemusta, jotka olivat saapuneet 30.4.2021 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 27.10.2020, § 30 liikunnan kohdeavustusten myöntämisen periaatteista. Liikuntajaosto delegoi 27.10.2020, § 31 liikuntajohtajalle oikeuden päättää kohdeavustusten myöntämisestä. Kohdeavustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista tiedotettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla (www.hel.fi/liikunnanavustukset) sekä sähköpostitse suoraan seuroja 24.2.2021.

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa. Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin. Kohdeavustus on harkinnanvarainen. Kohdeavustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa, esim. vahvistavat naisten ja tyttöjen kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä, edistävät yläkouluikäisten ja vanhempien nuorten liikuntaharrastusta urheiluseurassa, edistävät maahanmuuttajien tai vähävaraisten nuorten aktivointia tai ehkäisevät drop out-ilmiötä (Liikuntajaosto 27.10.2020, § 30).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 26.1.2021, § 3 osittaa vuodelle 2021 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 371 000 euron määrärahasta yhteensä 8 271 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin. Kohdeavustuksiin ositettiin käytettäväksi enintään 111 000 euroa.

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Helsingin kaupungilla on rooli edellytysten luojana ja mahdollistajana. Helsingin toimivuus rakentuu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Helsinki edistää liikkumista laaja-alaisesti sekä pyrkii mahdollistamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen (Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021).

Helsingin kaupungin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018, § 28).

Päätösehdotus vahvistaa Helsingin roolia kansalaistoiminnan edistäjänä ja mahdollisuuksien luojana. Lisäksi päätösehdotus edistää lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia sekä vähentää helsinkiläisten liikkumattomuutta ja on näin Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukainen.

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja