Vuokraus, toimitila, Pasilan puistotie 8, Helsingin kaupungin asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-007024
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Vuokraus, toimitila, Pasilan puistotie 8, Helsingin kaupungin asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa, Pasilan puistotie 8 sijaitsevasta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamasta kohteesta 157,0 m² suuruisen liiketilan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön siten, että kohteen tilavuokran ja ylläpidon sisältävä kokonaisvuokra on 2 166,60 euroa/kk (13,80 euroa/m²/kk). Vuokra sisältää kaupunkiympäristön toimialan perimän hallintokulun 0,50 euroa/m²/kk.

Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Tilojen muutostöiden osalta kaikkia kuluja ei ole vielä saatavilla, joten tilavuokraan lisätään myöhemmin vielä muutostyökulut, jotka huomioidaan vuokravaikutteisena muutostyökustannuksena 10 vuoden ajanjaksolla.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10 vuotta) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.1.2021, irtisanomisaika on molemmin puolin 3 kuukautta.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan lasten toimintaterapia toteuttaa toimintakyvyn arviointeja. Kaupunki käynnistää omana toimintanaan kouluikäisten toimintaterapian, sekä alle kouluikäisten jatkoterapioiden toteuttamisen. Uusi toiminta on jatkoterapioiden osalta käynnistyttyään kustannusneutraalia, kun terapiaa ei osteta jatkossa enää yksityisiltä palveluntuottajilta. Toteutuakseen terapia tarvitsee tilat, jossa on muun muassa vastaanotto- ja ryhmätiloja.

Toimitilaksi sosiaali- ja terveystoimialan lasten toimintaterapiaan esitetään vuokrattavaksi Pasilan puistotie 8:n hyvien kulkuyhteyksien saavutettavissa sijaitsevaa liiketilaa, joka on tila-alaltaan 157,0 m² kokoinen ja joka soveltuu toiminnan käyttöön. Tiloissa suoritetaan ennen käyttöönottoa toiminnallisia muutostöitä, joilla on kustannusvaikutuksia vuokran määrään. Lopullisia kustannuksia ei ole saatu sopimuksentekohetkellä, joten lisävuokrasta tullaan tekemään myöhemmin oma päätös, joka liitetään tämän päätöksen liitteeksi.

Kokonaisvuokra ilman toiminnallisten muutostöiden vuokravaikutusta toimistotiloista on 13,80 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokrasopimuksen 5 vuoden pääomitettu vuokra on 129 996,00 euroa (alv 0 %) ilman toiminnallisen muutostyön vuokravaikutusta.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja ylläpitokustannusten vastuunjakotaulukkoa.

Päätös tullut nähtäväksi 09.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö