Vuokraus, toimitila, Vilppulantie 26, Helsingin kaupungin asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-007025
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Vuokraus, toimitila, Vilppulantie 26, Helsingin kaupungin asunnot Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa, Vilppulantie 26 sijaitsevasta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamasta kohteesta 48,0 m² (liiketila 2 D) suuruisen liiketilan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 334,45 €/kk arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta. Vuokra sisältää kaupunkiympäristön toimialan perimän hallintokulun, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk (24 euroa/kk).

Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan. Vuokralainen tekee tilaan oman sähkösopimuksen.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 14.6.2021. Irtisanomisaika on molemmin puolin 3 kuukautta.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan koillisen kotihoidon toimisto- ja taukotilat sijaitsevat Puistolassa osoitteessa Maatullinaukio 10. Puistola 1 lähipalvelualueen kotihoidon asiakkaita on runsaasti etenkin Malmin kaupunginosassa. Pitkien etäisyyksien takia ruoka- tai elpymistaukojen pitäminen on ollut paikoin mahdotonta kotihoidon työntekijöille.

Taukotilaksi sosiaali- ja terveystoimialan koillisen kotihoidon Maatullinaukion työntekijöille esitetään vuokrattavaksi Vilppulantie 26 –osoitteessa sijaitsevaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä vuokraamiaan tiloja. Vilppulantie 26 –liiketila on hyvällä ja saavutettavalla paikalla, jonne kotihoidon työntekijöiden on helppo tulla. Liiketila on pinta-alaltaan 48 m² kokoinen ja sopii kotihoidon työntekijöiden tauko- ja sosiaalitiloiksi. Tilat vuokrataan Sosiaali- ja terveystoimialalle sellaisenaan eikä muutostöitä tehdä.

Kokonaisvuokra toimistotiloista on 6,97 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokrasopimuksen 5 vuoden pääomitettu vuokra on 20 067 euroa (alv 0 %).

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö