Vuokraus, tilavuokrat, Tyynenmerenkatu 6, Länsisatama, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-007047
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Vuokraus, tilat osoitteessa Tyynenmerenkatu 6, 00220 Helsinki, sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Tyynenmerenkatu 6 sijaitsevan 2. kerroksen 268,0 m² suuruisen toimisto- ja liiketilan vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 3 328,56 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Sähköenergia ja käyttövesi sisältyvät vuokraan.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sosiaali- ja terveystoimiala on vuokrannut Tyynenmerenkatu 6:n tiloista jo koko 1. kerroksen koronarokotuksia varten. 2. kerroksen 268 m² tila vuokrataan Länsisataman satamatestauksen taukotiloiksi.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 14.6.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Influenssarokotuksia varten perustettiin syksyllä rokotuspisteitä keskeisiin sijainteihin kaupunkialueella. Koronaviruspandemian takia influenssarokotuksia ei vuonna 2020 suoritettu terveysasemilla tai muissa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä. Rokotustoimintaan soveltuvat tilat löytyivät Jätkäsaaren L3-makasiinin 1. kerroksen satamanpuoleisesta päädystä.

Länsisataman koronanäytteenotto ja terveysneuvonta sijaitsevat nyt Länsiterminaali 2:ssa. Sataman avatessa matkustajaliikenteen kesäkuussa 2021 edellytetään terveysneuvonnan ja näyteenoton poistuvan tiloista muina aikoina kuin laivojen saapumis- ja lähtöaikoina.

Taukotilat löytyivät jo käytössä olevasta rokotuspisteestä Jätkäsaaren L3-makasiinista osoitteesta Tyynenmerenkatu 6. 2. kerroksen toimisto- ja liiketila sopii niin sijainniltaan kuin kunnoltaankin erinomaisesti sataman koronanäytteenotto- ja terveysneuvonnan tauko- ja ruokailutilaksi.

Tilasta perittävä pääomavuokra on 7,15 euroa/htm²/kk sekä ylläpitovuokra 5,27 euroa/htm²/kk eli yhteensä 12,42 euroa/htm²/kk.

Vuokrasopimuksen yhden (1) vuoden pääomitettu vuokra on 39 942,72 euroa (alv 0 %).

Kokonaisvuokra toimistotiloista on 12,42 euroa/htm²/kk sisältäen ylläpidon.

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö