Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-kuntayhtymän valtuuston asettaminen vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-007408
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 250 §

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
 
 
Matti Parpala
Nea Nättinen
Jenni Pajunen
Sami Heistaro
Tuula Mohamud
Petri Parrukoski
Hanna Varis
Timo Kalema
Dan Koivulaakso
Mirka Haili

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Mia Haglundin ehdotuksesta Dan Koivulaakson jäseneksi ja Mirka Hailin hänen varajäsenekseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
   
Matti Parpala Nea Nättinen
Jenni Pajunen Sami Heistaro
Tuula Mohamud Petri Parrukoski
Hanna Varis Timo Kalema
   
Sulje

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri toteaa (16.6.2021) liitteenä olevassa kirjeessään mm., että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustot valitsevat perussopimuksen mukaan valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi (sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen voimaantullessa tämä muuttuu). Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on alle 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 2 jäsentä. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, kunta on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä. Helsinki on oikeutettu valitsemaan valtuustoon 5 jäsentä, Espoo ja Vantaa 3 jäsentä ja muut jäsenkunnat 2 jäsentä.

Helsingin yliopistolla on perussopimuksen mukaan oikeus nimetä valtuustoon 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin yliopiston edustajien äänimäärä on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta pääomasta.

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja Helsingin yliopistoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi 3.9.2021 mennessä. Valtuuston ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 14.10.2021.

Sulje

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 568

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
Matti Parpala
Nea Nättinen
Jenni Pajunen
Sami Heistaro
Tuula Mohamud
Petri Parrukoski
Hanna Varis
Timo Kalema
 
 
 
 
Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Matti Parpalaa jäseneksi ja Nea Nättistä hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sekä Jenni Pajusta jäseneksi ja Sami Heistaroa hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.

09.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.09.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi