Valtuustoaloite, Hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottaminen

HEL 2021-007723
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 579 §

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Juhani Strandén ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamiseksi puiden karsimista riskikohteissa sekä kastelun lisäämistä, jotta siitepölyn määrää saadaan vähennettyä ja ilmanlaatua parannettua.

Kaupunginhallitus on antanut vastauksen valtuutettu Strandénin samaan aloitteeseen 21.9.2020 § 582 ja todennut silloin, että puiden siitepölyn aiheuttaman haitan helpottamiseen ei ole nopeasti vaikuttavia keinoja. Aloitteessa ehdotetut karsiminen ja kastelu ovat tehottomia ja kalliita toimenpiteitä tuulipölytteisten puiden suuren määrän ja kaukokulkeumien vuoksi. Siitepölyn lisäksi myös mm. katupöly, pakokaasut, savut ja kaukokulkeutuvat saasteet voivat aiheuttaa oireita. Toimivien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan vielä kartoitus-, selvitys- ja tutkimustyötä. Ongelmasta kärsiville henkilöille saadaan nopeimmin ja tehokkaimmin apua lääkitsemisen, suojaamisen ja siedättämisen keinoin.

Kaupunginhallituksen aiempi päätös on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunkiympäristön toimialan lausunnot ovat liitteinä. Toimialojen asiantuntijoilta on saatu sähköpostitse ilmoitukset, joiden mukaan lausuntoja ei ole tarvetta päivittää. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi