Yhteistyösopimus, Stage - Suvilahden kesäteatterin toiminta 2.7. - 23.8.2021, Cirko - Uuden sirkuksen keskus ry

HEL 2021-008336
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Helsingin kaupungin ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n välinen yhteistyökumppanuussopimus koskien Stage – Suvilahden kesäteatterin toimintaa Helsingissä 2.7.- 23.8.2021

Kulttuurijohtaja

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti hyväksyä osaltaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n välisen yhteistyösopimuksen koskien Helsingin Suvilahdessa 2.7. – 23.8. 2021 järjestettävää kesäteatteria.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 12 000 euroa (alv 0 %). Yhteistyö kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahasta 2021, projektilta 291000003 Kesä 2021/tapahtuma-alan yhteistyö.

Edelleen vs. kulttuurijohtaja totesi, että hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta (hankintalaki 40 § 2 mom. 2 kohta). Hankinta tehdään suorahankintana, koska Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n omistaa Helsingissä järjestettävän Stage – Suvilahden kesäteatteri –tapahtuman järjestämisoikeuden.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Strategian mukaan Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Lisäksi tavoitteena on kehittää Suvilahtea yhtenä Helsingin tapahtuma-alueista.

Tapahtumayhteistyön tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta korona-aikana. Tapahtuma-ala ja tapahtumallisuus kaupungissa on kärsinyt voimakkaasti korona-ajasta. Yhteistyö on osa Helsingin kaupungin päätöstä tiivistää yhteistyötä tapahtuma-alan kanssa ja edistää tapahtumien terveys-turvallisuuden toteutumista kesällä 2021 osana koronapalautumista.

Lisäksi tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta turvallisena ja toimivana tapahtumakaupunkina. Koronasta johtuen tapahtuma-ala on yksi pahiten kärsineistä toimialoista ja Helsingin kaupunki haluaa omalta osaltaan varmistaa, että ne tapahtumat, jotka voidaan järjestää aluehallintoviranomaisten voimassaolevien päätösten mukaisesti, ovat mahdollisimman terveysturvallisesti järjestettyjä. Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan viranomaisten kulloinkin voimassaolevia määräyksiä, jotka liittyvät koronaepidemian toimenpiteisiin.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyötoimenpiteistä ja terveysturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös tullut nähtäväksi 16.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
vs. kulttuurijohtaja

Liitteet (pdf)

1. Liite 1_ Tapahtumasuunnitelma
2. Liite 2_ Suvilahden kesäteatteri_Terveysturvallisuussuunnitelma_23.6.2021
3. YHTEISTYÖSOPIMUS_FINAL __2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.