Kokoonpano, jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymään, 2021-2025

HEL 2021-008562
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 556 §

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
   
   
   
   
Sulje

Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu kuntayhtymä, jonka tarkoituksena on jäsenkuntiensa ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Helsinki on kuntayhtymän jäsen.

Helsingin kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus valita kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 56 §:n mukaan Kårkullan kuntayhtymän toiminta tulee muuttumaan. Sen tehtävät, kiinteistöt ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023.

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi