Kokoonpano, jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymään, 2021-2025

HEL 2021-008562
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 556 §

F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021

Helsingfors stadsstyrelse

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Daniel Sazonov.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige väljer tre ledamöter och tre personliga ersättare i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 enligt följande:

Ledamöter
Ersättare
 
 
 
 
 
 
 
 
Stäng

Kårkulla samkommun är en i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsedd samkommun med uppgift att bereda specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskommuner. Helsingfors är medlem i samkommunen.

Helsingfors stad har enligt grundavtalet rätt att välja tre ledamöter och personliga ersättare för dem i samkommunens fullmäktige. Samkommunens fullmäktige har en mandattid på fyra år. Med stöd av 56 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen kommer Kårkulla samkommuns verksamhet att förändras. Dess uppgifter, fastigheter och lokaler övergår till välfärdsområdena år 2023.

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hemkommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunallagen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.08.2021

Stäng

Föredragande

kanslichef
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi