Valtuustoaloite, kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttaminen maksullisiksi

HEL 2021-008745
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 674 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta koskien kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttamista maksullisiksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymässä pysäköintipolitiikassa on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin kantakaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla yleisillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katutilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan käytön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla katutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten. Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia kadun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, pysäköintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee.

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016 piirustuksen 6516-3 mukaiset uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksullisuusajat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksullisuusajat.

On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleisten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Pysäköintiä maksuvyöhykkeiden alueella on päätöksen mukaan muutettu vaiheittain maksulliseksi. Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta on tarkoituksenmukaista muuttaa nykyiset maksuttomat 24 h -pysäköintipaikat maksullisiksi pysäköinnin maksuvyöhykkeiden alueella. Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutokselle.

Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikkojen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 02.08.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi

Helsingin kantakaupungin pysäköintipaikkojen ylläpito vaatii kaupungilta resursseja. Suurin osa keskustan pysäköintipaikoista on tällä hetkellä maksullisia. Osa paikoista on varattu ainoastaan lyhytaikaiseen pysäköintiin ja osa paikoista on sekä lyhytaikaisen pysäköinnin että asukaspysäköinnin käytössä. Kantakaupungin alueella on kuitenkin yhä edelleen n. 900 maksutonta pysäköintipaikkaa. Kilpailu maksuttomista pysäköintipaikoista on kova, sillä maksuttoman paikan saaminen maksullisen sijaan voi säästää useita kymmeniä euroja päivässä. Ei ole kuitenkaan perusteltua, että osa keskustan paikoista on maksullisia ja osa maksuttomia. Pysäköintimaksuista saatavien tulojen nostamiseksi, pysäköintialueiden tasavertaisen kohtelun sekä kestävien liikennemuotojen käytön lisäämiseksi me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kantakaupungin alueen 24 h -pysäköintipaikat muutetaan maksullisiksi.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 07.12.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Noora Lahtela, liikenneinsinööri: 09 310 34889

noora.lahtela@hel.fi