Tupakointikielto, Sakara 2, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka

HEL 2021-009085
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy/Sakara 2:n tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Helsingin kaupungin asunnot Oy/Sakara 2:n huoneistoparvekkeille. Sisätilojen osalta hakemus hylättiin.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Sakara 2, 00940 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 13.8.2021. Hakemusta on täydennetty 26.8.2021 ja 21.9.2021.

Hakemuksen tekijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy
Y-tunnus 2379058-6

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloihin osoitteessa Sakara 2, 00940 Helsinki.

Kuuleminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Tupakointikieltoa vastustaneet eivät nähneet kieltoa tarpeellisena ja kokivat, että tupakointikiellon määrääminen juuri ennen peruskorjausta ei olisi järkevää. Kieltoa puoltavat vetosivat tupakansavun aiheuttamiin terveyshaittoihin ja mainitsivat muun muassa ikkunatuulettamisen olevan mahdotonta.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) ja hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 16.3.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä kymmenen vastinetta. Seitsemän vastinetta oli kieltoa vastustavia, kaksi kieltoa puoltavia ja yksi neutraali. Kieltoa vastustaneet kokivat kiellon turhana tässä vaiheessa, koska kiinteistöön on tulossa peruskorjaus. Kieltoa puoltaneet vetosivat tupakanhajun aiheuttamiin haittoihin. Yhdessä vastineessa puntaroitiin kiellon mahdollisia hyötyjä ja haittoja.

Päätöksen perustelut

Lainsäädäntö ja ohjeet

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asuinhuoneiston sisätilaan tupakointikielto voidaan määrätä poikkeuksellisesti ja tiukempien lisäedellytysten vallitessa. Kiellon määrääminen tulee kyseeseen vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeen
6/2017 (Dnro V/23020/2017, 31.5.2017) mukaan asuinhuoneiston
asuintilaan tupakointikielto voidaan määrätä vain poikkeuksellisesti. Asuinhuoneistojen sisätiloja koskevassa kieltohakemuksessa on oltava selvitys niistä toimenpiteistä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä. Selvityksessä on oltava tiedot myös siitä, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen,
sekä arvio näiden toimenpiteiden kustannuksista. Käytännössä kohtuukustannuksin voidaan yleensä toteuttaa ilmanvaihdon säätämiseen liittyviä yksinkertaisia toimenpiteitä. Myös asuinhuoneiston rakenneliitosten tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet voivat Valviran näkemyksen mukaan olla mahdollisia. Kohtuukustannukset on käytännössä harkittava
aina tapauskohtaisesti. Kiellon määrääminen edellyttää selvityksiä siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Valviran ohje ei ole oikeudellisesti sitova.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asian arviointi

Helsingin kaupungin asunnot Oy/Sakara 2:een kuuluu kuntarekisteri Factan tietojen mukaan yksi vuonna 1968 valmistunut asuinkerrostalo, kaksi vuonna 1969 valmistunutta asuinkerrostaloa sekä yksi vuonna 2000 valmistunut asuinkerrostalo. Kohteen huoneistoissa on yhtiön ilmoituksen mukaan koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilmaventtiilit ikkunoiden yhteydessä.

Sisätilojen tupakointikielto

Helsingin kaupungin asunnot Oy on teettänyt kohteessa Raksystems Oy:llä rakenteiden ilmavuototutkimuksen neljässä eri huoneistossa. Asuntojen välisiä ilmayhteyksiä selvitettiin paine-ero mittauksin ja merkkiainetutkimuksen avulla. Merkkiaineen ei todettu kulkeutuvan kohdeasuntoihin viereisistä asunnoista rakenneliittymien eikä läpivientien kautta. Rappukäytävässä tupakanhajua todettiin niiden huoneistojen ulkopuolella missä todennetusti poltetaan. Merkkiaineen todettiin kulkeutuvan joistain asunnoista rappukäytävään. Merkkiainetta vapautettiin myös rapputasanteelle ja merkkiaineen todettiin kulkeutuvan rappukäytävästä asuntoon päin.

Ilmavuodot tapahtuvat siten, että vuotoilma kulkee helpointa mahdollista reittiä. Tämän vuoksi esimerkiksi asianmukainen ja riittävä korvausilman saanti on tärkeää. Puutteellisen ilmanvaihdon kuntoon saattaminen kuuluu yhtiön normaalin kunnossapidon velvoitteisiin. Puutteellista ja korjaamatonta ilmanvaihtoa ei voida pitää perusteena tupakointikiellon määräämiselle.

Tupakkalakia valvova viranomainen hylkää tupakointikieltohakemuksen asuinhuoneistojen sisätilojen osalta, koska hakija ei ole esittänyt riittäviä selvityksiä siitä ettei kyseistä epäkohtaa voitaisi korjata esimerkiksi ilmanvaihdollisin toimin, eikä mahdollisten korjausten kustannuksia ole myöskään arvioitu.

Huoneistoparvekkeiden tupakointikielto

Helsingin kaupungin asunnot Oy/Sakara 2:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai korvausilman mukana muihin huoneistoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa parvekelaseja pidettävän kiinni. Kynnys tupakoinnin kieltämiseen huoneistoparvekkeilla on lähtökohtaisesti matala.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, ettei kuulemiseen tullut sellaisia vastustavia kannanottoja, joilla olisi vaikutusta tupakointikieltopäätökseen.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, pöytäkirjanote 26.5.2021, päätös tupakointikiellon hakemisesta 13.8.2021, ilmoitus suunnitellusta peruskorjauksesta 21.9.2021, asukasluettelo, ote kaupparekisteristä, julkisivu- ja pohjapiirustukset, rakenteiden ilmavuototutkimus, yhtiön kuulemismenettely sekä vastineet, selvitys kuulemisen lopputuloksesta, ilmoituksia häiritsevästä tupakoinnista, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, viranomaisen kuulemiseen saapuneet vastineet.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 611,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Vatanen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31032090

hanna.vatanen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö