Puistosuunnitelma, Nylanderinpuisto, Hermanni, Vallila, nro VIO 6187/1

HEL 2021-009295
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 508 §

Nylanderinpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Hermanni

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Nylanderinpuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6187/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Tomas Palmgren. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Nylanderinpuisto sijaitsee Hermannin (21.) sekä Vallilan (22.) kaupunginosien alueella. Voimassa olevissa asemakaavoissa 9945 (vuodelta 1992) ja 12578 (vuodelta 2020) alue on merkitty puisto-alueeksi (VP). Suunnittelualueen laajuus on 10969 m2.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Hämeentiehen, pohjoisessa ja idässä Hermannin rantatiehen sekä etelässä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Nylanderinpuiston läpi virtaa Vallilanlaaksosta Vanhankaupungilandelle johtava Kumpulanpuron purouoma, jonka yli on puiston kohdalla rakennettu kaksi betonirakenteista siltaa. Nylanderinpuiston itäpuolelta purouoma on putkitettu Hermannin rantatien ja Hermannin rantapuiston ali.

Suunnitelma

Puistosuunnitelma laaditaan Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen aiheuttamien muutostarpeiden vuoksi. Hermannin rantatien ja Nylanderinpuiston väliin rakennetaan uusi raitiotieyhteys ja yksi sen pysäkeistä sijaitsee puiston kohdalla. Tämä aiheuttaa muutoksia alueen tasaukseen sekä jalankulku- ja pyöräilyreitistöihin. Nylanderinpuiston puustoinen pohjoisreuna meluseinineen ja penkkeineen on muuttunut asemakaavamuutoksen 12578 myötä katualueeksi ja tulee jäämään uuden raitiotielinjan alle. Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro VIO 6187/1 (liite 1). Liitteenä on myös suunnitelmapiirustus nro VIO 6187/1 (liite 2).

Puistosuunnitelma täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädetyt edellytykset. Puisto sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Nylanderinpuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen toimeksiannosta.

Puistosuunnitelman luonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 24.3.–6.4.2021 välisen ajan. Katusuunnitelmaluonnosten ja puistosuunnitelmaluonnoksen asukastilaisuus pidettiin 25.3.2021 klo 17–19 etäyhteyden (Teams Live Event) välityksellä koronatilanteesta johtuen. Tilaisuudessa oli mukana edustajia Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelu-palvelusta sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta.

Verkkotilaisuudesta tiedotettiin sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen että HKL:n kanavilla. Tilaisuuteen osallistui enimmillään 64 henkilöä. Lisäksi tilaisuuden tallenne oli katsottavissa hankkeen verkkosivuilla 26.3.–9.4.2021 välisenä aikana. Puistosuunnitelmasta ei saatu palautteita.

Liitteenä on Hermannin rantatien ja Nylanderinpuiston yhteinen vuorovaikutusmuistio (liite 3).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamiskustannukset ovat noin 645 000 euroa eli noin 59 euroa/m² (alv. 0 %).

Nylanderinpuisto säilyy hoitoluokassa A3.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 8000 eli 0,73 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön talousar-vioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Sovellukset ja säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Kuntalaki 29 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupun-kiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai pe-riaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 493

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38586

tomas.palmgren@hel.fi