Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, tontti 33170/2, Purpuripolku 3-5, Kannelmäki, Kaarela, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2021-009666
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 461 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokra-ajan jatkaminen kesken sopimuskauden (Kaarela, Kannelmäki, tontti 33170/2)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Y-tunnus: 2379058-6) vuokratun Helsingin Kannelmäkeen sijoittuvan korttelin 33170 tontin 2 (pinta-ala 7 366 m², os. Purpuripolku 3-5) maanvuokrasopimuksen nro 9684 vuokra-aikaa 1.1.2022 alkaen 31.12.2051 saakka liitteestä 1 ilmenevin lisä- ja tarkistetuin ehdoin.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaustiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimusmuutoksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(A1133-52)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin vuokratontilla 33170/2 sijaitsevat rakennukset on tarkoitus peruskorjata. Peruskorjaushankkeen pitkäaikaisrahoitus toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä ARA) hyväksymällä investointiavustuksella ja korkotukilainalla, jonka takaisinmaksuaika on 30 vuotta. Voimassa oleva vuokraus päättyy 31.12.2035. Maanvuokrasopimusta tulisi tämän vuoksi muuttaa jatkamalla vuokra-aikaa 31.12.2051 saakka, jotta vuokrasopimus olisi voimassa koko laina-ajan kuten ARA:n rahoituspäätöksissä edellytetään.

Sopimusmuutokseen sisällytetään lisäksi eräitä maanvuokran tarkistamiseen, vuokrasopimuksen irtisanomiskieltoon, maanalaisiin rakenteisiin ja maaperän puhtaana pitämiseen liittyviä kaupungin nykykäytännön mukaisiksi ehtoja.

Sulje

Tontti 33170/2

Kaarelan kaupunginosassa sijaitseva Kannelmäen asuntotontti 33170/2 on vuokrattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 31.12.2035 päättyvin maanvuokrasopimuksin.

Tontin vuokralainen pyytää 13.7.2021 päivätyllä hakemuksella, että tontin maanvuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatkettaisiin 31.12.2051 asti. Vuokralainen ilmoittaa tontilla olevien rakennusten peruskorjaustarpeista.

Voimassa oleva vuokrasopimus

Kaupunginvaltuusto päätti 5.6.1974 (4 §) vuokrata Kiinteistö-oy Pelimannintie 15:lle Helsingin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33170 tontin 2 ajaksi 1.11.1973 –31.12.2035 (maanvuokrasopimus nro 9684, vuokraustunnus A1133-52). Tontin vuokraoikeus rakennuksineen on 23.11.1998 siirtynyt Kannelmäen Kiinteistöt Oy:lle. Kannelmäen Kiinteistöt Oy on sulautunut 31.12.2011 Helsingin kaupungin asunnot Oy-nimiseen yhtiöön (Y-tunnus 2379058-6).

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti 33170/2 sisältyy 20.1.2021 hyväksyttyyn ja 19.3.2021 lainvoiman saaneeseen asemakaavan muutokseen nro 12625. Tontti on merkitty asuinkerrostalojen (AK) korttelialueeksi ja tontin rakennusoikeus on 12 600 k-m2. Tontin pinta-ala on 7 366 m² ja osoite Purpuripolku 3-5. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 19.10.1973.

Ote ajantasa-asemakaavasta on oheismateriaalina.

Asuinrakennuksien peruskorjaus ja rahoitus

Tontilla 33170/2 sijaitsevat rakennukset on tarkoitus peruskorjata. Kohteessa on 175 vuokra-asuntoa, 10 020,5 htm². Kohteen korjausaste tulee olemaan noin 61,3 %.

Korjaustoimenpiteet kohdistuvat mm. vesikattoon, yläpohjan eristykseen, ikkunoihin, rakennuksen ulkopintaan, kylpyhuoneisiin, sisäpintoihin ja pieniin sisämuutoksiin. Edellä mainitut pääosin uusitaan eli korjaus on kokonaisvaltainen. Korjaustyöt on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden lokakuussa.

Peruskorjaushankkeen pitkäaikaisrahoitus toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymällä korkotukilainalla. Kohteelle on saatu ARA:n ehdollinen korkotukilainavaraus 25.2.2021. ARA teki hankkeen alkuhintapäätöksen 8.7.2021, nk. osapäätöksen.

Vuokrasopimuksen vuokra-aika ja irtisanomiskielto

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (666/2001) 18 §:n mukaan korkotukilaina voidaan myöntää vain, jos maanvuokra-sopimuksessa on kielletty sopimuksen irtisanominen laina-aikana ja jäljellä oleva laina-aika on vähintään 45 vuotta. Samaisessa lainkohdassa todetaan kuitenkin, että Valtion asuntorahasto (nykyisin ARA) voi erityisestä syystä hyväksyä lyhyemmänkin vuokra-ajan.

ARA on aiemmin hyväksynyt maanvuokrasopimuksia, joissa vuokra-aika on noin 30 vuotta. Maanvuokrasopimusta tulisi tämän vuoksi jatkaa 31.12.2051 saakka, jolloin vuokrasopimus olisi voimassa koko laina-ajan.

Vuokra-ajan jatkaminen

Peruskorjauksen rahoituksen järjestämiseksi esitetään, että
tontin 33170/2 vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatkettaisiin 31.12.2051 saakka. Tämä mahdollistaisi tontin vuokrasopimuksen käytön ARA:n peruskorjaukseen hyväksymän korkotukilainan vakuutena (ns. laitoskiinnitys). Lisäksi järjestelyllä turvattaisiin valtion lainanmyöntäjälle korkotukilainasta mahdollisesti antama täytetakaus.

Edelleen esitetään, että tontin 33170/2 vuokranmaksuperusteet säilyisivät ennallaan nykyisen vuokrasopimuksen jäljellä olevan vuokra-ajan, eli 31.12.2035 saakka, ja, että sen jälkeen vuokraa tarkistettaisiin 1.1.2036 alkaen käypää maanarvoa vastaavaksi noudattaen tuolloin voimassa olevia vuokran määrittelyä koskevia päätöksiä ja periaatteita. Tarkistuksen yhteydessä mahdollisesti tehtävä vuokrankorotus tulee tehdä kuitenkin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamaan kohtuulliseen hintatasoon.

Muut vuokrausehdot

Muutoin vuokrauksessa ehdotetaan noudatettavaksi nykyisiä sopimusehtoja ja kaupungin nykykäytännön mukaisia ehtoja, jotka koskevat muun muassa eräitä vuokran tarkistamiseen, vuokrasopimuksen irtisanomiskieltoon, maaperän puhtaana pitämiseen ja maanalaisiin hankkeisiin liittyviä lisäehtoja.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaisesti kaupunkiympäristölautakunta päättää toimialan hallinnassa olevien kiinteistöjen vuokraamisesta enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika. Tontin 33170/2, jonka vuokra-aikaa jatketaan, rakennusoikeus on yli 3000 k-m², joten asian päätösvalta on kaupunkiympäristölautakunnalla. Kaupunkiympäristölautakunta ei ole kyseisen kaltaisessa tapauksessa siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijalle.

Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen päättämään asiasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi