Vahingonkorvaus, esinevahinko, 9.4.2021 ja 19.8.2021

HEL 2021-009707
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 226
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Vahingonkorvausvaatimus kumisaappaiden vahingoittumisesta

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä myöntää ********** jäljessä hakija) kohtuulliseksi harkitut 39 euroa lapsen vahingoittuneista kumisaappaista varhaiskasvatuksen toimipisteessä. Enemmälti osin hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija (huoltaja) on esittänyt 27.8.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa 53,94 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen varhaiskasvatuksen toimipisteessä vahingoittuneista kaksista lapsen kumikengistä, jotka ovat vaurioituneet 9.4 (29,99 euroa, ei tositetta) ja 19.8.2021 kumisaappaat 23,95 euroa (lisäselvityksenä tosite 26.5.2021/33,94 euroa). Kengät ovat kutistuneet käyttökelvottomiksi/pilalle päiväkodissa hoitopäivien aikana, kun ne on laitettu kuivauskaappiin. Kumikengät tai useat tekniset vaatteet eivät kestä kuumaa kuivauskaappia. Ensimmäisellä kerralla kengät kuivauskaappiin laittanut työntekijä soitti kotiin, toisella kerralla varhaiskasvatuksen opettaja kertoi tapahtuneesta lasta hakiessa. Kumisaappaat olivat kahta eri merkkiä. Molemmat kumisaappaat olivat hakijan mukaan ostettu uutena täysin päiväkotiin jätettäväksi ja siellä käytettäväksi.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadussa selvityksessä on vahvistettu elokuussa tapahtuneen vahingon syntyminen. Huhtikuun tapahtumista elokuussa ryhmässä toimineilla ei ole tietoa. Elokuussa kumisaappaat menivät käyttökelvottomaksi, saappaat eivät enää mahtuneet lapsen jalkaan. Kenkiä kuivatettiin kuivauskaapin alhaalla, johon lapset olivat ne itse riisuneet ulkoa tullessa. Selvityksen mukaan toimittiin niin kuin aina, kun kaatosateesta tultiin ja lapset olivat märkiä päästä varpaisiin. Kengissä ei ole ollut ohjeita, eivätkä kumisaappaat olleet tec. Vanhemmat olivat aikaisemmin sanoneet, etteivät halua, että tec vaatteita laitetaan kuivauskaappiin, koska vaatteiden ominaisuudet voivat mennä pilalle. Työntekijät eivät tienneet, ettei kumisaappaita voi laittaa kuivauskaappiin, muuten niitä ei olisi kuivauskaappiin laitettu. Varhaiskasvatuksen opettajan parinkymmenen vuoden aikaisen uran aikana näin ei ole aiemmin käynyt.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahintaa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty.

Saadun selvityksen perusteella ei voida katsoa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijä olisi tuottamuksellisesti aiheuttanut vahingon. Vahingon syntyminen elokuussa on ollut odottamaton seuraus, mihin työntekijän ei ole ollut mahdollista varautua. Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin poikkeuksellisesti harkinnan mukaan kohtuussyistä korvata kokonaan tai osittain. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella voidaan katsoa kohtuulliseksi myöntää korvausta 39 euroa koskien hakijan vaatimusta kaksien kumisaappaiden vahingoittumisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 03.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö