Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, maastomittaus, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-33-21

HEL 2021-009882
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat – palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön itäisen maastomittaustiimin tiimipäällikön viran täyttäminen.

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita maastomittausyksikön itäisen maastomittaustiimin tiimipäällikön virkaan (060070) ********** 1.11.2021 alkaen 3 165,24 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakituisessa palveluksessa, ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan ei kuulu koeaikaa, koska valittu on hoitanut tiimipäällikön tehtävää 16.3.2021 alkaen.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.4.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 21.7. – 16.8.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Oikotiellä sekä Kuntaliiton kiinteistöinsinööri- ja geodeettilistoilla.

Tiimipäällikkö toimii noin 15 hengen tiimin lähiesihenkilönä ja vastaa itäisen maastopiirin maastomittaustiimin töiden suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä työturvallisuudesta. Lisäksi hän vastaa tiimin tarvikehankinnoista ja mittauskaluston kunnosta. Työtehtäviä ohjaavat rakentamisen ja kiinteistötoimitusten aikataulut sekä asiakastilaukset. Tehtävään liittyy huomattava määrä itsenäistä vaikutusmahdollisuutta ja päätäntävaltaa.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa työkokemusta maanmittausalan maastomittaustehtävistä. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan alan lainsäädännön ja maanmittaustekniikan sekä mittauslaitteistojen erinomaista hallintaa sekä aitoa kiinnostusta työskennellä esihenkilötehtävissä. Tehtävään valittavan tulee lisäksi omata hyvät tiimiyhteistyötaidot sekä olla kiinnostunut alan kehityksestä ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus projektinvetotehtävistä ja/tai esihenkilötyöstä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa seitsemän henkilöä. Hakijoista kaksi henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusehtoa. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä henkilöä, joilla arvioitiin täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta maanmittausalan maastomittaustehtävistä: ********** Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella yksikön päällikkö Simo Gröhn ja HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen ajalla 3. – 19.8.2021.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja toivomusten lisäksi huomioita mahdolliseen aiempaan kokemukseen projektivetotehtävistä ja/tai esihenkilötyöstä. Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomioita maanmittausalan kehitysnäkymiin, työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen sekä näkemyksiin valmentavasta johtamisesta.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen jälkeen ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat ajalla 10. – 13.9.2021 kaupungingeodeetti Tiina Talvitie, yksikön päällikkö Simo Gröhn ja HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Päällikön tehtävänä on johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Tehtävässä tarvitaan aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua maanimittaustekniikan ja mittauslaitteistojen erinomaista hallintaa sekä alan lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä edellytettiin aiempaa työkokemusta maastomittausalan maastomittaustehtävistä. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että aiempi kokemus projektinvetotehtävistä ja/tai esihenkilötyöstä katsotaan eduksi.

Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät tiimiyhteistyötaidot ja aitoa kiinnostusta toimia esihenkilötehtävissä. Valinnassa kiinnitettiin huomioita myös hakijoiden hakemuksella ja haastatteluissa esiin tuomiin näkemyksiin ja kiinnostukseen maanmittausalan kehitykseen liittyen.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella kaupungingeodeetti katsoo, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

Hänen valintaansa itäisen maastomittaustiimin tiimipäälliköksi puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tullut pitkä kokemus ja kokonaisvaltainen näkemys maastomittaustehtäviin liittyen. Tehtävään valitun vahvuutena on erityisesti myös tiimipäällikön tehtävien tuntemus ja valmiudet maastomittaustiimin toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Hyvän esihenkilötyön näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat hyvät tiimiyhteistyötaidot ja kiinnostus kehittyä esihenkilötehtävässä.

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Simo Gröhn, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 28414

simo.grohn@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-33-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.