Lyhennysvapaan myöntäminen, Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola, Kalliolan Setlementti ry

HEL 2021-010158
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 788 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle myönnettyyn lainaan (Khs 15.4.2013, § 423) kahdentoista kuukauden pituisen lyhennysvapaan, marraskuun 2021 ja toukokuun 2022 lyhennyseriä koskien, laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola on Kalliolan Setlementti ry:n pääosin omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa osoitteessa Sturenkatu 11 sijaitsevan Kalliolan setlementtitalon. Rakennuksen tontin omistaa Kalliolan Setlementti ry, joka on vuokrannut sen kiinteistöosakeyhtiölle. Kaupunginhallitus päätti myöntää 15.4.2013, § 423 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle 5 000 000 euron suuruisen lainan Kalliolan setlementtitalon talotekniikan peruskorjaamiseksi.

Setlementtitalon tiloja käytetään pääasiallisesti talossa päävuokralaisena toimivan Kalliolan Setlementti ry:n harjoittamaan Kalliolan kansalaisopiston toimintaan sekä muuhun sosiaaliseen yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoimintaan. Yhdistyksen toimintatulot muodostavat vuokratuloina ja pääomavastikkeina valtaosan kiinteistöosakeyhtiön tulovirroista.

Koronaepidemian seurauksena setlementtitalo on ollut suljettuna lähes puolitoista vuotta vuoden 2020 maaliskuun puolesta välistä alkaen, joten sen tiloissa ei ole voitu järjestää tapahtumia. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola anoo heikentyneen lainanhoitokykynsä vuoksi lyhennysvapaata kaupungin myöntämän lainan kahteen seuraavaan lyhennyserään, jotka ovat yhteismäärältään 283 224,40 euroa.

Rahoitusjohtaja on myöntänyt Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle, kaupunginhallituksen myöntämin valtuuksin, koronaepidemiaan liittyvää lyhennysvapaata kuuden kuukauden ajalle vuosina 2020 ja 2021 (12.5.2020, § 31 ja 21.5.2021, § 25). Yhtiö suoritti lainansa marraskuun 2020 lyhennyksen maksuohjelman mukaisesti.

Kaupungin myöntämän lainan pääoma on päätöshetkellä 4.248.366,01 euroa ja päätösehdotuksen mukaisen seuraavan lyhennyserän eräpäivä on 30.11.2022.

Vakuustilanne

Kaupungin lainan vakuutena ovat ensisijaiset, yhteensä 6 000 000 euron arvoiset, kiinnitykset tontin vuokraoikeuteen. Kiinteistön velaton markkina-arvo on puolueettoman ammattiarvioitsijan 3.9.2021 tekemän, tuottoarvolaskentaan perustuvan arvion, mukaan 8 500 000 euroa. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalla on hovioikeuden käsittelyssä kiinteistön peruskorjauksen kustannuksiin liittyvä oikeusprosessi urakoitsijan kanssa, jonka vuoksi Helsingin ulosottovirasto on asettanut kiinteistön rasitteeksi ulosmittausrajoitteen. Hovioikeuden ratkaisu riita-asiaan on arvioitu saatavan vuoden 2022 aikana. Koska kaupungin vakuudet ovat parhaalla etusijalla, kaupungin vakuusasema on turvattu.

Kuntalaki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolalle myönnettävän lyhennysvapaan johdosta.

Valtiontuki

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennys sisältää korkotukea lainansaajille. Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittavatko Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola ja sen vuokralaiset valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliola on Kalliolan Setlementti ry:n pääosin omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka hallinnoi tonttia ja sille rakennettua Kalliolan setlementtitaloa. Talossa harjoitetaan mm. Kalliolan kansalaisopiston toimintaa sekä muuta sosiaalista yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoimintaa. Kiinteistöosakeyhtiön antaman selvityksen mukaan kiinteistön tiloista noin 90 prosenttia on vuokrattu valtionosuuksilla rahoitettuun julkiseen koulutustoimintaan ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittamaan ei-taloudelliseen järjestötoimintaan. Näin ollen lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 28-29 ja 197).

Niiden tilojen osalta, joissa harjoitetaan valtiontukisäännösten mukaista taloudellista toimintaa, on varmistettava, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kalliolan kaupungilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisessa tilanteessa kolmansille osapuolille vuokratuista tiloista tulee periä markkinahintaista vuokraa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi