Vuokraus, toimitila, lisä- ja väistötilakäyttö, Laajalahdentie 23, IBM Kiinteistöt / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010160
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 94

Vuokraus, lisätila Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-aste, Laajalahdentie 23, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Laajalahdentie 23, IBM:n kiinteistöstä vuokratusta tilasta, huoneistoalaltaan 1 083 htm² suuruisen tilan Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteiden käyttöön 01.01.2022 alkaen.

Lisätilan vuokra on 21 844,11 euroa/kk eli 20,17 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 16,00 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,17 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 22 385,61 euroa/kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti periä toiminnallisista muutostöistä lisävuokraa 5,88 euroa/m²/kk eli 6371 euroa/kk 1,5 vuoden ajan.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 30.06.2023 asti.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa IBM:n ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa.

Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteiden nykyinen sopimus 211026758 päätetään päättyväksi 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Koulujen nykyiset tilat osoitteissa Tietotie1 ja Raumantie 2 ovat riittämättömät kasvaville oppilasmäärille eivätkä ne siten tue kaikilta osin toiminnallisia tavoitteita. Lisätilat on mitoitettu 140 oppilaalle. Lisätilojen tarve on kunnes pysyvä ratkaisu on löytynyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Munkkivuoren ja Munkkiniemen ala-asteiden lisätilojen tarveselvityksen 21.01.2020.

Koulujen lisä-/väistötila IBM:n kiinteistössä-hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 1.9.2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut 23.11.2021 puoltavan lausunnon 1.9.2021 päivätystä IBM:n talossa osoitteessa Laajalahdentie 23 sijaitsevan Munkkiniemen ala-asteen ja Munkkivuoren ala-asteen koulujen lisätilojen hankesuunnitelmasta.

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö