Vuokraus, tilat, Laurinmäenpolku 4, varhaiskasvatus Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010590
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 73

Vuokraus, tilat, Laurinmäenpolku 4, päiväkoti Niitty, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteessa Laurinmäenpolku 4 sijaitsevasta kaupungin omistamasta kiinteistöstä huoneistoalaltaan 680 htm² suuruisen tilan LPK Niityn käyttöön siten, että vuokra on 12 478 euroa/kk eli 18,35 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 12,32 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 6,03 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra on yhteensä 18,85 euroa/m2/kk, 12 818 euroa/m2/kk, 153 816 euroa/m2/kk.

Vuokrasopimus alkaa 1.10.2021 ja toistaiseksi voimassa. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6kk. Vanha vuokrasopimus 211023442 päätetään 30.9.2021.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Päiväkotikiinteistössä on tehty mittavia korjauksia kesällä 2021: hanke 2821P21637 tiivistyskorjaukset ja ulkopuoliset korjaukset on tehty kiinteistössä, jotka korottavat kohteen nykyistä pääomavuokraa. Sen vuoksi koko vuokrasopimus uudistetaan. Kustannukset hankkeen osalta olivat 700 000 euroa, josta vuokravaikutus on laskettu 20 vuoden mukaan käyttäjälle. Vuokra on päivitetty vastaamaan toteutuneiden kustannusten mukaista vuokraa.

Päätös tullut nähtäväksi 04.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö