Vuokraus, toimitila, Fredrikinkatu 48, Kaupunginkanslia

HEL 2021-010886
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 31

Vuokraus, tilat, Fredrikinkatu 48, kaupunginkanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti, että Helsingin Kaupunginkanslian kanssa tehty vuokrasopimus 211026992 osoitteessa, Fredrikinkatu 48 päättyy 30.9.2021.

Samalla yksikön päällikkö päätti, että LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö omistamista tiloista Fredrikinkatu 48, yhteensä 661,5m² tehdään uusi vuokrasopimus Helsingin kaupunginkanslian kanssa siten, että kokonaisvuokra on 18 501,99€/kk ja vuodessa 220 249,56€/v.

Tilaerittyely:
 
 
 
 
Liiketila 1.krs
291m²
36,96€/m²
10 756,16€/kk
129 073,92€/v
Toimistotila 3.krs
145,5m²
24,29€/m²
  3 534,17€/kk 
  42 410,04€/v
Toimistotila 3.krs
126m²
24,29€/m²
  3 060,52€/kk
 36 726,24€/v
Sosiaalitila K.krs.
 95m²
10,56€/m²
  1 003,28€/kk
 12 039,36€/v

Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Vuokrasopimus alkaa 1.10.2021.

Vuokrasopimuksessa noudatetaan aiemmin hyväksyttyjä vuokrausehtoja

Päätöksen perustelut

Vanha vuokrasopimus korvataan uudella vuokrasopimuksella, joka astuu voimaan 1.10.2021.

Fredrikinkatu 48 kiinteistössä tehtyjen sisäänkäyntijärjestelyjen vuoksi kanslialle vuokratun 1.kerroksen liiketilan pinta-ala pienenee 4m², pienentyen 295m²:stä 291m²neliöön.

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö