Vuokraus, lisätila, Puistopolun peruskoulu, Päiväkoti Mustakivi, Pohjavedenkatu 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010934
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 71

Vuokraus, lisätila Puistopolun peruskoulu, LPK Mustakivi, Pohjavedenkatu 3, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Pohjavedenkatu 3 sijaitsevasta kaupungin omistamasta Mustakiven korttelitalosta huoneistoalaltaan 652 htm² suuruisen lisätilan Puistopolun peruskoulun käyttöön johtuen perusopetuksen tilojen toiminnallisista muutoksista ja laajennuksesta 01.08.2021 alkaen.

Puistopolun peruskoulun lisätilan rakentamisen jälkeen koulun tilan suuruus on 4666 htm² sekä varasto 100 htm², jolloin vuokra on 110 332,90 euroa/kk eli 23,15 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 19,61 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra Puistopolun peruskoulun osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 112 715,90 euroa/kk.

Lisäksi LPK Mustakiven vuokra korjataan samassa yhteydessä. LPK Mustakivellä on käytössä 479 htm² suuruinen tila, jolloin vuokra on 11 088,85 euroa/kk eli 23,15 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 19,61 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra LPK Mustakiven osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 11 328,35 euroa/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan suoraan omistettujen tilojen sisäisiä vuokrasopimusehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Sopimus 211027433 päättyy 31.7.2021 ja sopimuksen 211027434 vuokrat päivitetään 1.8.2021 alkaen ja tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2021.

Päätöksen perustelut

Investointi on kohdennettu koko rakennukselle, jolloin myös LPK Mustakiven vuokra korjataan, kun tehdään uusi vuokrasopimus koko rakennukselle.

Puistopolun peruskoulun Pohjavedenkadun toimipisteen tilat eivät täyttäneet uuden opetussuunnitelman pohjalle asettamia vaatimuksia. Puistopolun peruskoulun Pohjavedenkadun toimipisteen tilat oli suunniteltu ala-aste käyttöön ja sieltä puuttuivat yläluokkien opetukseen vaadittavat aineluokkatilat. Lisäksi koulutilat laajennettiin vastaamaan Puistopolun peruskoulun yläkouluikäisten oppilasmäärää, jotta väliaikaistiloista voitiin luopua.

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö