Vuokraus, lisätila, Sturenkatu 2, Åshöjdens Grundskola, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010936
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 69

Vuokraus, lisätila Åshöjdens Grundskola, Sturenkatu 2, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Sturenkatu 2 sijaitsevasta kaupungin omistamasta kiinteistöstä huoneistoalaltaan 254 htm² suuruisen tilan Åshöjdens Grundskolanin käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Åshöjdens Grundskolanin lisätilan vuokra on 4 655,82 euroa/kk eli 18,33 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 14,79 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 4 782,82 euroa/kk.

Vuokrasopimus on määräaikainen alkaen 1.8.2021 ja päättyy 31.12.2024.

Vuokrauksessa noudatetaan suoraan omistettujen tilojen sisäisiä vuokrasopimusehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Åshöjdens Grundskolanissa on osoitteessa Sturenkatu 6 tällä hetkellä 377 oppilasta. Koulun tilat eivät riitä oppilaaksiottoalueen kasvavalle palvelutarpeelle. Osoitteessa Sturenkatu 2 käyttöönotettavat tilat suunnitellaan yhteensä noin 150 oppilaan käyttöön vuosien 2021-2024 ajaksi. Tiloihin siirtyy koulun noin 60 oppilaan toiminta, joka on lukuvuonna 2020-21 järjestetty osoitteessa Sturenkatu 25 ja näistä tiloista luovutaan.

Lisätilat osoitteessa Sturenkatu 2 otetaan käyttöön elokuuhun 2021 mennessä 90 oppilaalle. Tiloja käyttävät ensisijaisesti yläkouluikäiset oppilaat. Lisätilan tarve on vuosittain kasvava ja on suurimmillaan lukuvuonna 2023-24. Vuodesta 2022 alkaen lisätilat mahdollistavat peruskoulun opetuksen järjestämistä siten, että päiväkoti Fredriksbergistä voidaan siirtää 28 oppijan esiopetusryhmä Åshöjdens Grundskolanin päätoimipisteeseen, mikä tukee yhtenäisen opinpolun toteutumista.

Åshöjdens Grundskolanin toiminnallisilla tilajärjestelyillä ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisilla lisätiloilla enimmillään 150 oppilaalle osoitteessa Sturenkatu 2 varmistetaan koulun toimintaedellytykset Kottby Grundskolanin hankkeen valmistumiseen saakka.

Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö