Tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 informoitavat asiat

HEL 2021-011266
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 29 §

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaukset

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset valtuuston vuoden 2021 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sekä sosiaali- ja terveystoimialalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2021 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 21.3.2022.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vs. toimialajohtaja Laura Aalto sekä klo 16.30 alkaen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen esittelemään valtuuston talousarviossa 2021 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialoillaan. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja kertoo Apotin käyttöönoton seurauksista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi