Ylitysoikeus, hitas-osakkeiden vuoden 2021 ostoon varattu määräraha, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-011416
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 921 §

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarviokohdan 8 06 Arvopaperit määrärahoja seuraavasti:
euroa
8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi - 500 000

Siirretään alakohtaan
8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen,
Kylk:n käytettäväksi +500 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuodelle 2021 on varattu
1 000 000 euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostoa varten. Vuoden 2021 tiedossa oleva käyttö on 987 698,97 euroa. Vuoden 2021 aikana on ostettu kahdeksan Hitas-huoneistoa, joista kolme maksettiin kokonaisuudessaan. Vuoden 2021 määrärahoista on lisäksi maksettu vuosina 2019 - 2020 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä. Tänä vuonna on tulossa vielä kolme Hitas-huoneiston kauppaa, joista yksi maksetaan kokonaan ja kahdesta maksetaan ensimmäiset erät vuoden 2021 määrärahoista. Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään talousarviokohdassa 80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2021 osoitetun määrärahan 500 000 eurolla.

Talousarviokohdan 8 06 Arvopaperit alakohta 8 06 02 Muut kohteet määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Hitas-osakkeiden ostoon tarvittava 500 000 euron määräraha on mahdollista siirtää talousarvion kohtaan 8 06 01, Hitas-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, talousarviokohdasta 8 06 02, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, jossa määrärahaa jää käyttämättä suunniteltujen kohteiden myöhentyessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 02.11.2021 § 594

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdassa 80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi vuodelle 2021 osoitettu määräraha 500 000 eurolla.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Heidi Autiosuo, myyntineuvottelija, puhelin: 310 21014

heidi.autiosuo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi