Hankinta, Kalasataman raitiotie -hankkeen allianssin siirtyminen toteutusvaiheeseen (TAS), Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-012270
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 176 §

Kalasataman raitiotie, allianssin siirtyminen toteutusvaiheeseen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti, että Kalasataman raitiotie –hankkeen alliansseissa siirrytään toteutusvaiheeseen.

Samalla johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään toteutussuunnitelman edellyttämät tilaukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleis- ja hankesuunnitelmien mukaisesti Kalasataman raitiotie (raitiolinja 13) välillä Nihti-Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus ja liittyy eteläpäässä Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Kalasataman raitiotieyhteyden toteuttamiseksi on perustettu Kalasatamasta Pasilaan -hanke.

HKL:n johtokunta valitsi 2.4.2020, 51 §, ja kaupunkiympäristölautakunta valitsi 7.4.2020, 201 §, allianssin palveluntuottajat. Allianssi sisältää hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat Sörkän spora- ja Karaatti-allianssit. Sörkan spora -allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat Destia Oy, Sweco Oy ja WSP Finland Oy. Karaatti-allianssin palveluntuottajaosapuolet ovat GRK Oy ja AFRY Finland Oy, joiden nimettyinä alihankkijoina toimivat Flou Oy ja maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Allianssien tavoitekustannukset

Nyt toteutusvaiheeseen siirtyville hankeosille on allianssikohtaisesti asetettu seuraavat tavoitekustannukset, jotka koostuvat raitiotieosuudesta, katurakennustöiden kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) liittyvästä osuudesta ja yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -osapuolten liittyvistä osuuksista:

 • Sörkän spora -allianssi, yhteensä 98.930.471 euroa
  • Perushankkeen raitiotieosuus 34.394.310 euroa
  • KYMP:n liittyvä osuus 45.189.167 euroa
  • YKT-osapuolten liittyvä osuus 19.346.994 euroa
 • Karaatti-allianssi, yhteensä 50.835.342 euroa
  • Perushankkeen raitiotieosuus 17.303.232 euroa
  • KYMP:n liittyvä osuus 27.843.163 euroa
  • YKT-osapuolten liittyvä osuus 5.688.947 euroa

Edellä mainittu ei sisällä Vallilanlaakson (lohko 4) osuutta, jonka asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Perushankkeen raitiotieosuuteen kuuluvalle Vallilanlaakson osuudelle on sovittu suurin sallittu kokonaiskustannusosuus 12.700.000 euroa, johon osapuolet ovat sitoutuneet tämän hankeosan osalta. Lopullinen tavoitekustannustaso tarkennetaan tämän hankeosan kehitysvaiheen jatkossa. Tämän jälkeen perushankkeen raitiotieosuuden kokonaiskustannustaso sisältäen tilaaja- ja omistajakustannukset on enintään hankesuunnitelman mukainen 79.300.000 euroa, josta allianssien tavoitekustannusosuus on enintään 64.397.542 euroa.

Allianssiosapuolet mukaan lukien HKL ja KYMP vastaavat yhdessä kaupallisen mallin mukaisesti riskeistä sekä tavoitekustannuksen alituksesta tai ylityksestä, pois lukien YKT-kumppaneiden vastuuosuudet.

Töiden tilaaminen

HKL:n laatimat liittyvien hankkeiden osuuksien tilaukset alliansseille vaativat eri osapuolten maksusitoumukset kyseisistä osuuksista. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää KYMP:n vastuulla olevien osuuksien tilaamisesta HKL:ltä.

Allianssin tavoitekustannuksen mukaiset työt sisältyvät raitiotiehankkeen osalta kaupunginvaltuuston 13.6.2018, 178 §, hyväksymään yleissuunnitelman ja HKL:n johtokunnan 28.10.2021 hyväksymään hankesuunnitelman enimmäiskustannukseen. Liittyvien katurakennushankkeiden rahoituksesta päätetään vuosittain niistä vastaavien allianssin tilaajaosapuolien talousarvioiden hyväksymisen yhteydessä.

Tavoiteaikataulun mukaisesti kaupallinen raitiotieliikenne on mahdollista aloittaa vuonna 2024.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Mikko Asikainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteutussuunnitelma

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.