Nimeäminen, aukio, Länsisatama, Jätkäsaari

HEL 2021-012349
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Kuntalaisaloite, joka koskee aukiona olevien katualueen osien nimeämistä Länsisataman (20.) kaupunginosassa Jätkäsaaressa

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätöksen perustelut

Jätkäsaari-seura ry esittää 12.5.2022 päivätyssä oikaisuvaatimuksessaan, joka koski asemakaavapäällikön päätöstä Bunkkerinaukion nimeämisestä 21.4.2022 § 8, että Hampurinkujan aukio ja muiden Jätkäsaaren tonttikatujen aukiot nimetään nimistön yksiselitteisyyden vuoksi tonttikatujensa nimien mukaisiksi aukioiksi, ”kuten niitä ovat vakiintuneesti sekä asukkaat että kaupunki kutsuneet”. Jätkäsaari-seuralta pyydetyssä sähköpostitse saadussa oikaisuvaatimuksen täsmennyksessä seura esittää 17.6.2022, että se ei vastusta uuden aukion nimeämistä Bunkkerinaukioksi itsessään, mutta edellyttää, että nimeämispäätöksen yhteydessä nimetään myös Bunkkerinkujan päässä oleva aukio ja muut Jätkäsaaren tonttikatujen aukiot siten, ettei sekaannuksen vaaraa ole. Seuran mielestä näiden pitäminen nimeämättömänä katutilana on haitallista.

17.6.2022 Jätkäsaari-seuralta saadun sähköpostin perusteella voidaan todeta, että asemakaavapäällikön 21.4.2022 § 8 päätöstä Bunkkerinaukion nimeämisestä ei vastusteta, ja aukion nimi Bunkkerinaukio – Bunkerplatsen on näin ollen tullut voimaan 13.5.2022. Jätkäsaari-seuran 12.5.2022 jättämää oikaisuvaatimusta käsitellään nyt kuntalain 23 § mukaisena aloitteena, joka koskee muuta asiaa kuin asemakaavapäällikön 21.4.2022 tekemää Bunkkerinaukion nimeämispäätöstä.

Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11770 on tullut voimaan 7.8.2009. Jätkäsaari-seuran mainitsemat ”tonttikatujen aukiot” Juutinraumankadun, Suezinkadun, Kap Hornin kadun ja Rionkadun alueilla sekä myös Malagankadun ja Livornonkadun alueilla on tässä voimassa olevassa asemakaavassa merkitty kaavamerkinnällä pp/t (= jalankululle ja polkupyöräilylle varattu aukiona oleva katualueen osa, jolla tontille ajo on sallittu).

Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkerin ja naapurikortteleiden asemakaava nro 12173 on tullut voimaan 5.6.2017. Tässä voimassa olevassa asemakaavassa Hampurinkujan keskivaiheilla sijaitseva maastossa aukiomaisena näyttäytyvä kaupunkitila on määrätty katualueeksi.

Kaupunkimittauspalveluiden näkemyksen mukaan aukiona olevien katualueen osien nimeämistä Jätkäsaari-seuran mainitsemalla tavalla ei voi toteuttaa muun muassa pelastusturvallisuuteen liittyvistä syistä. Digiroadissa eli Väyläviraston avoimessa, kansallisessa avoimen datan tietojärjestelmässä olemassa olevaa, liikennöityä katuverkkoa katkovat, erikseen nimetyt aukiot aiheuttavat hankaluuksia hätä- ja pelastustoiminnan reitityksessä kohteisiin. Lisäksi on huomattava, että liian tiivis karttanimistö aiheuttaa haittaa ja sekaannusta, kun nimiä ei voi esittää esimerkiksi opaskarttanäkymässä riittävän selkeästi.

Liikenne- ja katusuunnittelupalvelun näkemyksen mukaisesti aukiona olevia katualueen osia ei tule erikseen nimetä, sillä ne toimivat luontevasti osana katujaksoja, ja niistä päätetty myös jo katusuunnitelmissa aukioineen yhdellä, yhtenäisellä nimellä.

Edellä esitettyyn viitaten katualueen osien nimeämistä ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan.

Sovellettavat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 12 mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 246 mukaan asemakaavapäällikkö päättää kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, jos kysymys ei ole periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

Päätös tullut nähtäväksi 22.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 64796

hanna.ikonen@hel.fi

Reija Karhunen, osoitesuunnittelija, puhelin: 09 310 31957

kymp.osoitteet@hel.fi

Katariina Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20706

katariina.verkamo@hel.fi

Päättäjä

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö