HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustaminen

HEL 2021-012568
4. / 14 §

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi seuraavat jäsenet HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallitukseen vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi:

Kai Huotari
toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo
hallituksen puheenjohtaja

Laura Aalto
vs. toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Petra Havu
toimitusjohtaja, Museoliitto

Ari Hietamäki
taloussuunnittelupäällikkö, kaupunginkanslia

Jenni Rope
kaupunginlakimies, kaupunginkanslia

Jukka Savolainen
johtaja, Designmuseo

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 13.12.2021 § 942 hyväksynyt HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamisen. Helsingin kaupungin taidemuseo HAM on tällä hetkellä osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuutta. Sen säätiöimistä on valmisteltu vuodesta 2018 alkaen.

Säätiöiminen tehdään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallitus perusti säätiön pienellä pääomalla ja konsernijaosto nimeää säätiön valmisteluvaiheen hallituksen. Säätiön puitteissa valmistellaan mm. kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, säätiön tarkempi organisaatiomalli, henkilöstösiirrot ja tukipalvelujen järjestäminen sekä mahdollisen osakeyhtiön perustaminen osalle taidemuseon toimintaa. Säätiölle osoitetaan asiamies ja selvitysten tekemisessä hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Toisessa vaiheessa keväällä 2022 kaupunginvaltuusto päättää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä säätiöön. Tähän kuuluu mm. päätökset henkilöstö- ja omaisuussiirroista, palvelusopimuksesta, säätiön talousmallista ja kaupungin avustusohjelmasta sekä säätiön ja mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. Tavoitteena on, että HAM alkaa toimia säätiömuotoisena vuoden 2023 alusta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää säätiön hallituksen jäsenet. Säätiön ensimmäinen hallitus nimetään valmisteluvuodeksi 2022 ja sen tehtävänä on varmistaa edellytykset museon toiminnalle säätiömuotoisena. Ensimmäinen varsinaisen toiminta-ajan hallitus nimetään vuoden 2022 lopussa niin että se aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen nimetään vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valmisteluvaiheen hallituksen tehtävänä on varmistaa säätiöimisen eteneminen, joten sen jäsenmäärä voi olla sääntöjen sallimaa enimmäismäärää pienempi. Tehtävät ovat pääasiassa hallinnollisia. Vuoden 2023 alusta aloittavan varsinaisen toiminta-ajan hallituksen jäsenmäärä voi olla suurempi.

Säätiölle hyväksytään myöhemmin omistajastrategia kuten muillekin kaupungin tytäryhteisöille. Omistajastrategian lisäksi säätiön toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet ja konserniohje sekä kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa. Konserniohjeen mukaisesti taloudellisesti merkittävissä ja periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa säätiön on haettava etukäteen kaupungin kanta. Ennakkokantaa vaativat asiat on määritelty konserniohjeessa eikä säätiö voi päättää niistä itse. Tällä varmistetaan omistajaohjauksen ja kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutuminen.

Omistajastrategiassa tullaan määrittelemään myös hallituksen jäseniltä kokonaisuutena edellytettävät osaamisvaatimukset. Konserniohjeen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee toiminnan laatu, laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri taustoja, näkökulmia sekä erityisosaamisalueita siten, että hallituksella on riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä kyky toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteisön kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään naisia ja miehiä tasapuolisesti. Hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä silloin, kun se on kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaista.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 942

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1 ja 2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan ja tekemään siihen ja säätiön sääntöihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus osoittaa talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat) 100 000 euron määrärahan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön säätiön peruspääomaa varten ja 50 000 euron määrärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön säätiöimisen valmistelua varten.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.11.2021 § 196

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamista, siten että:

 • Kaupunginhallitus hyväksyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1−2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti ja oikeuttaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan kaupungin puolesta.
 • Kaupunki osoittaa 150 000 euron suuruisen määrärahan säätiön peruspääoman maksamista varten.
 • Säätiöittämisen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen ja kokoelmapäällikkö Elina Leskelä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen:

Säätiöittämisen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.

16.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto@hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen@hel.fi

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi