HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustaminen

HEL 2021-012568
5. / 33 §

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. toimialajohtaja Laura Aallon HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto nimesi 14.2.2022 § 14 HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen siten, että siinä on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Päätöksestä on epähuomiossa jäänyt puuttumaan hallituksen varapuheenjohtajan nimeäminen, joka kuitenkin mainitaan säätiön säännöissä.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 02.03.2022 § 59

Päätös

Kansliapäällikkö asettaa HAM Helsingin taidemuseon säätiöimisen ohjausryhmän seuraavasti:

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
ohjausryhmän puheenjohtaja

Matti Heiskanen
johtava asiantuntija, kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Kai Huotari
HAM-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Teijamari Jyrkkiö
HAM-säätiön asiamies

Kirsti Laine-Hendolin
hallintojohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sami Lindström
johtava kaupunginasiamies, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Atte Malmström
konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Jani Nevalainen
talousarviopäällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Maria Nyfors
kaupunginsihteeri, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Elina Leskelä
kokoelmapäällikkö, HAM, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
ohjausryhmän sihteeri

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata säätiöimishanketta kaupungin näkökulmasta. Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmistaa, että kaikki tarvittavat aineistot valmistellaan tavoiteaikataulussa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginhallituksen konsernijaoston sekä kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten, jotta taidemuseon toiminta ja henkilöstö vastuine ja velvollisuuksineen voidaan siirtää säätiölle vuoden 2023 alusta.

Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 loppuun.

Päätöksen perustelut

HAM Helsingin taidemuseon säätiöimistä on valmisteltu vuodesta 2018 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamisen 13.12.2021 § 942 ja konsernijaosto nimesi säätiön valmisteluvaiheen hallituksen 14.2.2022 § 14. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa todetaan, että säätiöimisen valmisteluvaiheelle voidaan asettaa myös ohjausryhmä.

Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmistaa sen etenemisen tavoiteaikataulussa. Vuoden 2022 aikana valmistellaan mm. kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, säätiön tarkempi organisaatiomalli, henkilöstösiirrot ja tukipalvelujen järjestäminen sekä mahdollisen osakeyhtiön perustaminen osalle taidemuseon toimintaa. Säätiölle on valittu asiamies, joka on aloittanut tehtävässään 1.2.2022. Selvitysten tekemisessä on tarkoitus hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja.

Asia etenee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikuntaan ja siitä edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on, että valtuusto päättää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä säätiöön keväällä 2022. Tämä sisältää päätökset mm. palvelusopimuksesta, henkilöstö- ja omaisuussiirroista ja tukipalveluista sekä näiden mahdollisista vaikutuksista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, säätiön talousmallista ja kaupungin avustusohjelmasta sekä säätiön ja mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. Taidemuseon on tarkoitus alkaa toimia säätiömuotoisena vuoden 2023 alusta.

Säätiön toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet, konserniohje, säätiölle myöhemmin hyväksyttävä omistajastrategia, kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen. Konsernijaosto nimeää säätiön ensimmäisen varsinaisen toiminta-ajan hallituksen vuoden 2022 lopussa niin että se aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Myös ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 loppuun.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 14

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi seuraavat jäsenet HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallitukseen vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi:

Kai Huotari
toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo
hallituksen puheenjohtaja

Laura Aalto
vs. toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Petra Havu
toimitusjohtaja, Museoliitto

Ari Hietamäki
taloussuunnittelupäällikkö, kaupunginkanslia

Jenni Rope
kaupunginlakimies, kaupunginkanslia

Jukka Savolainen
johtaja, Designmuseo

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 942

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1 ja 2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan ja tekemään siihen ja säätiön sääntöihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus osoittaa talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat) 100 000 euron määrärahan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käyttöön säätiön peruspääomaa varten ja 50 000 euron määrärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön säätiöimisen valmistelua varten.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.11.2021 § 196

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamista, siten että:

 • Kaupunginhallitus hyväksyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n perustamisen liitteinä 1−2 olevien perustamisasiakirjojen mukaisesti ja oikeuttaa kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan allekirjoittamaan säätiön perustamiskirjan kaupungin puolesta.
 • Kaupunki osoittaa 150 000 euron suuruisen määrärahan säätiön peruspääoman maksamista varten.
 • Säätiöittämisen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen ja kokoelmapäällikkö Elina Leskelä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen:

Säätiöittämisen jatkovalmistelussa pitää erityisesti kuulla henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön asemasta.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen yksimielisesti.

16.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto@hel.fi

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen@hel.fi

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi