Kokousajat, tarkastuslautakunta 2022

HEL 2021-012579
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 98 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat vuonna 2022 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2022:

 • 11.1.2022 klo 16
 • 8.2.2022 klo 16
 • 1.3.2022 klo 16
 • 15.3.2022 klo 16
 • 22.3.2022 klo 16
 • 5.4.2022 klo 16
 • 12.4.2022 klo 16
 • 19.4.2022 klo 16
 • 10.5.2022 klo 16
 • 31.5.2022 klo 16
 • 30.8.2022 klo 16
 • 20.9.2022 klo 16
 • 8.11.2022 klo 16
 • 13.12.2022 klo 16

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää vuoden 2022 arviointisuunnitelman valmistelutilaisuuden 3.5.2022 klo 14.30-17.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Kokoukset pidetään tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki.

Ehdotus tarkastuslautakunnan vuoden 2022 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi