Arkkitehtuurikilpailu, Päiväkoti Taka-Töölö, uudisrakennus

HEL 2021-012761
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Päiväkoti Taka-Töölössä uudisrakennus, yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat -palvelun hankeyksikkö1:n päällikkö päätti järjestää Päiväkoti Päiväpirtin ja Topeliuksen yleisen arkkitehtuurikilpailun ja tulosten julkistamistilaisuuden. Kilpailun nimi on ”Päiväkoti Taka-Töölössä”.

Kilpailun kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomina enintään  
225 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailuohjelman tiivistelmä

Helsingin kaupunki järjestää yleisen arkkitehtuurikilpailun Päiväkodin suunnittelusta Taka-Töölöön osoitteessa Rajasaarentie 6. Päiväkoti on 180 tilapaikkainen korvaava uudisrakennus pihoineen.

Kilpailualue sijaitsee arvoympäristössä ja kaupunkitilan vahvistaminen on kilpailun keskeisiä tavoitteita.

Kilpailualue rajautuu Sibeliuksen puistoon ja se sijaitsee Sibelius-monumentin välittömässä läheisyydessä. Tontilla sijaitsevalla suojellulle Huvila Bråvallalle on tarkoitus muodostaa asemakaavan muutoksella oma tontti ja yhteys Sibeliuksen puistoon sekä mahdollistaa rakennukseen kahvilatoimintaa ja varata se toimitilakäyttöön. Itse rakennus ei sisälly kilpailutehtävään.

Kilpailun tavoitteena on löytää päiväkodille kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti ja toteuttamiskelpoisesti. Ehdotuksen tulee olla kokonaistaloudellinen ja elinkaariedullinen. Rakennuksen pihoineen tulee olla kokonaisuutena turvallinen, terveellinen ja helposti huollettava ja ylläpidettävä.

Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton kanssa.

Hankinnan vaiheet

Hankinta järjestetään EU-kynnysarvon ylittävänä kaikille avoimena suunnittelukilpailuna, jossa osallistujamäärä ei ole rajoitettu.

Suunnittelukilpailua, jossa ei ole rajoitettu osallistujamäärää, koskeva hankintailmoitus julkaistiin TED-tietokannassa osoitteessa https://ted.europa.eu.

Lisäksi kilpailukutsu julkaistiin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) verkkosivujen kilpailukalenterissa, SAFAn jäsentiedotteessa sekä Arkkitehtiuutisissa.

Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelmaa ja Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä.

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi 2 SAFAn nimeämää arkkitehtituomaria. Arviointiryhmä kuulee työssään lisäksi asiantuntijoita, muun muassa kustannusasiantuntijaa sekä teknistaloudellisia asiantuntijoita.

Kilpailun päätyttyä palkintolautakunta tekee suunnitelmien arvioinnista kaikkien jäsenten allekirjoittaman pöytäkirjan, jossa on valittu ensimmäisen palkinnon saanut suunnitelma. Pöytäkirja sisältää palkinto-lautakunnan mahdolliset huomautukset sekä selventämistä vaativat seikat (hankintalain 34 §).

Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi suunnittelukilpailun tuloksen perusteella.

Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika on 1.2. - 28.4.2021. Kilpailun tulokset on tarkoitus julkistaa kesäkuussa 2021.

Kustannukset

Kilpailun kustannukset ovat yhteensä arvonlisäverottomana enintään 225 000 euroa. Ne muodostuvat kilpailijoille maksettavista verovapaista palkinnoista (120 000 euroa), kilpailukonsulttien WPS ja Tietoa Oy palkkioista (noin 55 000 euroa), sekä muista järjestely- ja kopiointikuluista (noin 45 000 euro sisältäen Suomen Arkkitehtiliitolle maksettavat tuomaripalkkiot ja järjestelykustannukset).

Rahoitus

Päiväkoti Päiväpirtti ja Topelius sisältyy kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan vuosiksi 2020 - 2029. Siinä hankkeelle on varattu rahoitusta yhteensä 7,32 miljoonaa euroa. Kilpailun kulut rahoitetaan hankkeelle varatuista määrärahoista.

Päätös tullut nähtäväksi 16.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Pia Sopanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21928

pia.sopanen@hel.fi

Päättäjä

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö