Valtuustoaloite, luvallinen maalauspaikka Käpylän liikuntapuiston yhteyteen

HEL 2021-012767
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 161 §

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikula ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Käpylän liikuntapuistossa sijaitsevalle betoniseinälle avataan maalipurkkiroskiksilla varustettu luvallinen maalauspaikka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan kannattanut maalauspaikan perustamista Käpylän liikuntapuistoon ja pitää aloitteessa ehdotettua sijaintia hyvänä. Myös kaupunkiympäristön toimiala, joka hallinnoi osaa betoniseinästä, pitää paikkaa sopivana graffitiseinälle. Betoniseinään on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos, mutta sen päälle maalaaminen on mahdollista. Maalaamisesta syntyvää jätettä, erityisesti maalipurkkeja varten betoniseinän lähelle tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan ylläpitäminen vaatii säännöllisiä hoitotoimenpiteitä.

Nuorisopalvelujen katutaidetoimisto on jo vuosia tehnyt töitä laillisten maalauspaikkojen eteen. Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä 11 luvallista graffitiseinää, jotka painottuvat voimakkaasti Itä-Helsinkiin. Käpylän liikuntapuistoon sijoittuva graffitiseinä parantaa maalauspaikkojen alueellista jakautumista.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 133

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 289

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 21

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa maalauspaikan perustamista Käpylän liikuntapuistoon. Lautakunnan näkemyksen mukaan sopiva sijainti olisi aloitteen mukaisesti puiston koilliskulmassa, Messukeskuksen ja ylipainehallin välissä, lähellä Koskelantietä. Kyseiseltä alueelta löytyvät muun muassa ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -kenttä.

Yllä kuvatulla alueella sijaitsee maalaustoimintaa varten sopiva betoniseinä, johon on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan vastaavanlaisen maalaustoiminnan harjoittaminen kyseisen teoksen päälle on kuitenkin mahdollista. Maalaamisesta syntyvää jätettä (varsinkin maalipurkit) varten betoniseinän läheisyyteen tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan ylläpitäminen vaatii säännöllisiä lisähoitotoimenpiteitä alueella.

Huomioitavaa on, että betoniseinä ei ole kokonaisuudessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Seinän länsiosasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala, jonka näkemyksen mukaan yllä esitetty paikka on liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen tapaan sopiva graffitiseinälle.

Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 11 luvallista graffitiseinää (Arabianranta, Herttoniemenranta, Jakomäki, Kannelmäki, Kontula, Koskela, Kannelmäki, Luuppi, Suvilahti, Tullikirjuri, Vuosaari), jotka ovat painottuneet voimakkaasti Itä-Helsinkiin.

Helsingin kaupungin graffitiseinistä suurimmalta osin vastaavan nuorisopalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan graffitiseinien tärkeys kaupunkikulttuurissa on merkittävää ja ne edistävät kulttuurillista toimintaa alueittain. Luvallisilla graffitiseinillä on suuri vaikutus ihmisten positiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Nuorisopalveluiden katutaidetoimisto on jo vuosia tehnyt töitä näiden hankkeiden eteen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi