Vuokraus, toimitila, Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12, Adapteo Finland Oy / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-012927
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 82

Vuokraus, laajennuksen aikainen lisätila ja väliaikainen tila sekä korjaus nykyiseen vuokraan Oulunkylän ala-aste, Teinintie 12, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Teinintie 12 sijaitsevasta Adapteo Finland Oy:n omistamasta paviljongista huoneistoalaltaan 792 htm² suuruisen tilan Oulunkylän ala-asteen käyttöön 01.01.2021 alkaen.

Oulunkylän ala-asteen laajennuksen aikaisen lisätilan ja väliaikaisen tilan vuokra on 15 737,04 euroa/kk eli 19,87 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 16,36 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,51 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 16 133,04 euroa/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 30.06.2024 asti.

Mahdollisesta laajennuksen valmistumisen jälkeen tapahtuvasta lisätilakäytöstä tehdään uusi päätös.

Paviljongin vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa. Rakennuslupa tontilla on tällä hetkellä voimassa 18.7.2025 asti.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti korjata Oulunkylän ala-asteen varsinaisen rakennuksen vuokran vastaamaan käytössä olevia neliöitä C-osan purkamisen jälkeen. Käytössä olevat neliöt ovat 3636 htm² ja näin ollen 1.8.2021 alkaen vuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 80 719,20 euroa/kk eli 22,20 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 18,80 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,40 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 82 537,20 euroa/kk.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Sopimus 211023072 päätetään päättyväksi 31.12.2020 ja tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2021.

Sopimukset 211024479, 211024413 ja 211024786 päätetään päättyväksi 31.07.2021 ja tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2021.

Päätöksen perustelut

Oulunkylän ala-asteen koulu toimii kahdessa toimipisteessä, pääkoulussa osoitteessa Teinintie 12 ja Veräjälaakson sivukoulussa osoitteessa Otto Brandtin tie 13.

Paviljonkitila on toiminut koulun lisätilana elokuusta 2020. Oulunkylän ala-asteen koulun pysyvän rakennuksen laajennushanke osoitteessa Teinintie 12 on aloitettu ja C-siipi on purettu. Teinintien toimipisteen rakennuslupapäätöksestä on kesällä 2021 jätetty oikaisuvaatimus hallinto-oikeuteen. Laajennushankkeen työt jatkuvat vasta oikaisuasioiden käsittelyajan jälkeen, vuonna 2022. Purkamisen jälkeen tilat ovat toimineet lisätilana sekä väliaikaisena tilana alueen kasvavalle lapsimäärälle. Tilat tarjoavat terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt lisätilan tarveselvityksen 3.12.2019.

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö