Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2021 investointimäärärahat, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-013087
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 667 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2021 investointimäärärahan ylityksestä

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen oikeuden ylittää vuoden 2021 sitova määräraha 5,6 milj. eurolla sekä talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit oikeuden ylittää vuoden 2021 sitova määräraha 2,1 milj. eurolla. Talousarviokohdan 8 03 01 ylitysoikeus esitetään kohdennettavaksi talousarvion alakohdalle 8030102F Jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa. Vuoden 2021 talousarviossa talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen määräraha on 26,0 milj. euroa. Tämän lisäksi toimialalla on käytettävissä vuodelta 2020 käyttämättä jäänyt ylitysoikeusmääräraha 1,1 milj. euroa ja Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin osoitettu 8,7 milj. euron lisämääräraha eli yhteensä 35,8 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 41,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 5,7 milj. eurolla.

Talousarviokohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit on talousarviossa varattu 76,6 milj. euroa. Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on osoitettu lisäksi 6,1 milj. euron ylitysoikeus eli yhteensä 82,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 84,8 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla.

Talousarvioalakohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen ylitysoikeustarve muodostuu pääosin ennakoimattomista lisäkustannuksista, joita ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Talinrannan alueella rakennettavasta asuntokorttelista löydettiin tontin rakentamisen käynnistymisen jälkeen merkittävä määrä vanhoja, maahan haudattuja rakenteita, joiden poistaminen aiheuttaa vuodelle 2021 noin 2,0 milj. euron kustannukset. Roihupellon Tulppakuja 4:n tontin uudisrakennushankkeen edellyttämän johtosiirron aikaistaminen ja johtokaivannosta löydetyn tuhkan poistaminen aiheuttavat 1,0 milj. euron lisäkustannuksen. Hakaniemen huoltopihan esirakentamisen käynnistymisen viivästyminen vuoden 2020 loppupuolella aiheutti sen, että hankkeen toteuttamiseen ei ole täysimääräisesti varauduttu vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa. Lisämäärärahatarve hankkeelle on 1,5 milj. euroa. Itäkeskuksen Jokerikortteleiden huoltoajoyhteyden varmistamiseksi on tehtävä esirakennustöitä Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä. Vuoden 2021 määrärahatarve hankkeelle on 1,1 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen ylitystarve on enintään 5,7 milj. euroa ja tarkentuu vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistuttua.

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, ylitysoikeustarve 2,1 milj. euroa muodostuu usean eri hankkeen määrärahatarpeen kasvusta. Infran rakentamiskausi on ollut suotuisa, mikä on mahdollistanut jo käynnissä olevien hankkeiden toteuttamisen ennakoitua nopeammin. Pitkä rakentamiskausi näkyy osaltaan tarpeena ylittää yksittäisten hankkeiden niille varatut määrärahat. Mm. Hietaniemenkadun peruskorjaus, Kaisantunneli ja Kasin katutöiden määrärahankäytön ennuste on ennakoitua suurempi.

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit ylitystarve on enintään 2,1 milj. euroa ja tarkentuu vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistuttua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen@hel.fi