Hankinta, Elisa Technical Service Manager -palvelu, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-013132
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 19 §

Elisa Technical Service Manager –palvelun tilaaminen vuodelle 2022

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Technical Service Manager –palvelun Elisa Oyj:ltä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022 yhteensä enintään 115.200,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Elisa Oyj ylläpitää Metrolan- ja Helsingin kaupungin Helnet-verkon runkolaitteita, joten sillä on toimintaympäristön tuntemus ja pääsy verkon laitteisiin. Palvelulla varmistetaan Metrolan-verkon tekninen tuki muutos- ja vikatilanteissa.

Tilaus perustuu Elisa Oyj:n tarjoukseen OPP2246250, 14.1.2022. Technical Service Manager –palvelun kuukausihinta vuonna 2022 on 9.600,00 eur/kk (alv 0 %). Työsuoritteet raportoidaan laskutuksen yhteydessä.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n väliseen puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140, 3.5.2007). Helsingin kaupungin hankintakeskus on päättänyt 17.4.2012 puitesopimuksen jatkamisesta Elisa Oyj:n kanssa toistaiseksi kuitenkin enintään siihen asti, kunnes kilpailutuksen perusteella on tehty uusi sopimus.

Aiemmat päätökset

Yksikön johtaja 90 §, 07.08.2020 172.800,00 eur
Toimitusjohtaja 84 §, 29.05.2019 115.200,00 eur
Vs. yksikön johtaja 26 §, 2.2.2018 115.200,00 eur
Yksikön johtaja 7 §, 26.1.2017 60.000,00 eur

Aiemmat tilaukset

4400008004, 18.03.2015 7.425,00 eur
Metrorataverkon WLAN verkon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito  

Tämän päätöksen jälkeen Technical Service Manager -palvelua on tilattu ajalla 2015-2022 yhteensä enintään 585.825,00 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Harri Perkiö, järjestelmäsuunnittelija, puhelin: 09 310 35682

harri.perkio@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi